Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Методи дослідження – польові дослідження з описом і відбором зразків відслонень та керну свердловин; петрографічні дослідження; мінералогічні дослідження (діагностика і вивчення особливостей хімічного складу мінералів у аншліфах і монофракціях мікрозондовим методом); геохімічні – визначення хімічним аналізом вмісту головних елементів у породах і монофракціях мінералів; рентген-флуорисцентний аналіз та мас-спектрометрія індуктивно-зв'язаної плазми (ICP MS) порід і мінералів з визначення концентрації мікроелементів; ізотопно-геохімічні (визначення ізотопного складу С, О і Sr порід та мінералів).

В лужних і сублужних породах габро-сієнітових масивів Приазов’я чітко проявлений залізистий тренд еволюції, що проявляється у зростання залізистості та лужності порід і фемічних мінералів від ранніх до пізніх диференціатів. Паралельно з цим кінцеві сієнітові диференціати збагачуються (до утворення рудних концентрацій) несумісних елементів (REE, Y, Nb, Ta, Zr, Hf) та пониження вмісту Sr і Ba, поглиблення негативних Eu-аномалій. Такі особливості еволюції габро-сієнітових масивів найкраще узгоджуються із механізмом кристалізаційної диференціації з інтенсивним польовошпатовим фракціонуванням.

В породах лужно-ультраосновних комплексів, на відміну від габро-сієнітових, відсутній або слабо проявлений залізистий тренд еволюції. Більш складним є розподіл некогерентних елементів, а рідкісні елементи концентруються переважно в карбонатитах і апофенітових альбітитах. В усіх типів порід слабо проявлені або відсутні негативні Eu-аномалії в спектрах REE. Розподіл рідкісних елементів в лужних силікатних породах і карбонатитах лужно-ультраосновних комплексів найзадовільніше пояснюється петрогентичним механізмом ліквації розплавів на карбонатитову і силікатну (ійоліт-мельтейгіти, фоноліти) складові.

Відмінні механізми кристалізації та відмінні за складом первинні розплави спричиняють відмінну рудну мінералізацію. У габро-сієнітових комплексах промислова мінералізація рідкісних металів формується виключно в кінцевих та залишкових сієнітових диференціатах, а з ранніми габроїдами і піроксенітами пов’язані підвищені вмісти апатиту та ільменіту. В той же час в лужно-ультраосновних комплексах рудна мінералізація зосереджена переважно в карбонатитах, де утворюються апатит-рідкіснометалева мінералізація.

 

 

Автори: 

Інші автори: 

Дубнина Олександр Володимирович

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0111U005653

Роки виконання: 

2012 до 2016