Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Методи дослідження – мікрозондовий аналіз, електронна спектроскопія, оптична спектроскопія поглинання, фото- і рентгенолюмінесценція, Фур’є-ІЧ-спектроскопія, методи рентгенівської дифракції, термобарогеохімія включень, оптична мікроскопія.

Комплексом сучасних локальних методів вивчено широкий спектр породотворних (піроксени, амфіболи, слюди, польові шпати) та рудних (циркон, апатит, флюорит, аланіт, бритоліт, церит та інш.) мінералів з масивів лужних порід Приазов’я, які пов’язані з багатими родовищами і рудопроявами рідкісноземельно-цирконієвих руд. Поєднання спектроскопічних та мікроаналітичних методів дозволило виявити кристалохімічні ознаки різних фізико-хімічних умов утворення мінералів: наявність домішки Zr та оптично-активних центрів (ОАЦ) Fe2+(M1) в егіринах лужних метасоматитів, ОАЦ IVFe3+ в слюдах карбонатитів, поширення СО3- та ОН -дефектів в структурі апатитів із сієнітів і т.ін. Термобарометричні, мікроаналітичні та спектроскопічні (ІЧ, люмінесценція) дослідження цирконів дозволили виявити специфічні особливості їх складу і будови в кожному масиві лужних порід, підтвердити і уточнити їх високотемпературну ( >1000 ºС) кристалізацію з магматичного розплаву в Азовському родовищі (Південно-Кальчикський масив). Детальне дослідження унікальних силікатних рідкісноземельних руд Анадольського рудопрояву дозволило визначити їх мінеральний склад, вперше в Україні описати торнебомит і гателіт (третя знахідка у світі), встановити послідовність рудоутворення та зміну у часі РТХ-параметрів метасоматично-гідротермального процесу. Встановлено, що аланіт, бастнезит, флюорит і кварц представлені кількома генераціями, які відображають широкий діапазон зміни температури та фугітивності кисню. Визначено вік високотемпературного метасоматичного зруденіння – 1800 млн. років.

 

Інші автори: 

М.М. Таран, С.Г. Кривдік, Д.К. Возняк, В.М. Хоменко, Т.М. Лупашко, К.О. Ільченко

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0110U005440

Роки виконання: 

2011 до 2014