2010. Випуск 28.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА.... З
ГЕОХІМІЯ І ПЕТРОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ
ПОРОДО- ТА РУДОУТВОРЕННЯ
Степанюк Л.М., ШумлянськийЛ.В., Пономаренко
О.М., Довбуш Т.І., Висоцький О.Б., БруноДьюйм
(Bruno Dhuime) До питання про вікові межі
формування юшаро-олександрівської світи бузької
серії Побужжя ............4
Пономаренко А.Н., Лесная KM., Зюльцле О.В.,
Гаценко В.А., Довбуш Т.И., Кануникова Л.И.,
ШумлянськийЛ.В. Неоархей Росинско-Тикичского
мегаблока Українського щита..... 11
Кривдік С.Г., Моргун В.Г. Про формаційну
приналежність лужних метасоматитів Східного
Приазов'я ....16
Загнітко В.М., Степанюк Л.М., Лижаченко Н.М.
Проблеми генезису та стратиграфії карбонатних
порід бузької серії Українського щита ....25
Цимбал С.М, Довгань P.M., Єнтін В.А, Кривдік С.Г.,
Павлюк В.М., Цимбал Ю.С. Жданівський інтрузив
флогопіт-амфіболових ультрабазитів (південно-
західна частина Українського щита)......... 28
Сёмка В.А., Пономаренко А.Н., Бондаренко С.Н.,
Донской Н.А., Шумлянский Л.В., Мельникова Е.Е,
Сёмка Л. В. Дибровсюе редюземельно-уран-ториевое
месторождение в Приазовском мегаблоке
Украинского щита .......48
ШумлянськийЛ.В., Митрохін О.В. U-Pb
ізотопний вік цирконів, вилучених з відкладів
пугачівської товщі (Волинський мегаблок
Українського щита) .....76
Висоцький О.Б., Довбуш Т.І., Котвицька І.М.
Кристалогенезис та вік циркону із габро-осницького
комплексу (Волинський мегаблок Українського
щита) .....81
Митрохін О.В., Андреев О.В., Бункевич О.Л.,
Хлонь О.А. Реліктові циркони в гранітах
рапаківі Корсунь-Новомиргородського плутону
(Український щит) .....84
Андреев О.О., Степанюк Л.М., Бухарєв С.В.,
Андреев О.В., Совенок С.П., Мінеева В.М., Хлонь О.А.
До питання про походження монациту
неопротерозой-палеозойськоґо віку в осадових
утвореннях України......86
Осьмачко Л.С., Лижаченко Н.М., Скобін В.Т.
Циркони Бобринецького масиву та умови їх
формування ......97
Великанова О.Ю., Великанов Ю.Ф. Петролого-
геохимические особенности и рудоносность
ультрабазитов Девладовского массива (Среднее
Приднепровье)..... 103
Самборская И.А. Минералого-петрографические
особенности эндербитов Васильковского
карьера (северная часть Орехово-Павлоградской
структуры Украинского щита)...... 109
Янченко В.П. Мінералого-петрографічні та
петрохімічні особливості Звенигородських
конгломератів...... 113
РЕГІОНАЛЬНА ТА ГЕНЕТИЧНА
МІНЕРАЛОГІЯ
ВознякД.К, Кривдік С.Г., Галабурда Ю.А.,
Дубина О.В., Остапенко С. С. Апатит з габроїдів
Давидківського масиву (Український щит):
аспекти мінералогії і генезис........ 118
ПОШУКОВА ГЕОХІМІЯ. ГЕОХІМІЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
КулишЕ.А., Кадошников В.М., Несынова Л.К,
Писанская И.Р., Терещенко С.И. Выщелачивание
урана растворами слабых кислот из альбититов
с низким его содержанием ......124
Жук Е.А., Жовинский Э.Я., Крюченко КО.
Основные закономерности распределения лития
в почвах Украинского щита .....130

 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3892 ДО ПИТАННЯ ПРО ВІКОВІ МЕЖІ ФОРМУВАННЯ КОШАРО- ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СВІТИ БУЗЬКОЇ СЕРІЇ ПОБУЖЖЯ Степанюк Леонід Михайлович, Шумлянский Леонід Владиславович, Пономаренко Олександр Миколайович, Довбуш Тетяна Іллівна, Висоцький Олександр Борисович Л.М. СТЕПАНЮК, Л.В. ШУМЛЯНСЬКИЙ, О.М. ПОНОМАРЕНКО, Т.І. ДОВБУШ, О.Б. ВИСОЦЬКИЙ, БРУНО ДЬЮЙМ (BRUNO DHUIME) 4
3893 НЕОАРХЕЙ РОСИНСКО-ТИКИЧСКОГО МЕГАБЛОКА УКРАИНСКОГО ЩИТА Пономаренко Олександр Миколайович, Лісна Ірина Михайлівна, Зюльцле Олег Веніамінович, Гаценко Віра Олексіївна, Довбуш Тетяна Іллівна, Канунікова Лідія Іванівна, Шумлянский Леонід Владиславович A.Н. ПОНОМАРЕНКО, И.М. ЛЕСНАЯ, О.В. ЗЮЛЬЦЛЕ, B.А. ГАЦЕНКО, Т.И. ДОВБУШ, Л.И. КАНУНИКОВА, Л.В. ШУМЛЯНСКИЙ 11
3894 ПРО ФОРМАЦІЙНУ ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ СХІДНОГО ПРИАЗОВ'Я Кривдік Степан Григорович, Моргун В’ячеслав Григорович С.Г. КРИВДІК, В.Г. МОРГУН 16
3895 ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ТА СТРАТИГРАФІЇ КАРБОНАТНИХ ПОРІД БУЗЬКОЇ СЕРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Степанюк Леонід Михайлович В.М. ЗАГНІТКО, Л.М. СТЕПАНЮК, H.М. ЛИЖАЧЕНКО 25
3896 ЖДАНІВСЬКИЙ ІНТРУЗИВ ФЛОГОПІТ-АМФІБОЛОВИХ УЛЬТРАБАЗИТІВ (ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) Цимбал Степан Миколайович, Кривдік Степан Григорович, Цимбал Юрій Степанович С.М. ЦИМБАЛ, P.M. ДОВГАНЬ, В.А. ЄНТІН, С.Г. КРИВДІК, В.М. ПАВЛЮК, Ю.С. ЦИМБАЛ 28
3897 ДИБРОВСКОЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-УРАН-ТОРИЕВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ В ПРИАЗОВСКОМ МЕГАБЛОКЕ УКРАИНСКОГО ЩИТА Сьомка Володимир Олексійович, Пономаренко Олександр Миколайович, Бондаренко Сергій Миколайович, Донський Микола Олександрович, Шумлянский Леонід Владиславович, Сьомка Людмила Василівна В.А. СЁМКА, А.Н. ПОНОМАРЕНКО, С.Н. БОНДАРЕНКО, Н.А. ДОНСКОЙ, Л.В. ШУМЛЯНСКИЙ, Е.Е. МЕЛЬНИКОВА, Л.В. СЁМКА 48
3898 и-Pb ІЗОТОПНИЙ ВІК ЦИРКОНІВ, ВИЛУЧЕНИХ З ВІДКЛАДІВ ПУГАЧІВСЬКОЇ ТОВЩІ (ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) Шумлянский Леонід Владиславович Л.В. ШУМЛЯНСЬКИЙ, О.В. МИТРОХІН 76
3899 КРИСТАЛОГЕНЕЗИС ТА ВІК ЦИРКОНУ ІЗ ГАБРО ОСНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ (ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) Висоцький Олександр Борисович, Довбуш Тетяна Іллівна, Котвіцька Ірина Миколаївна О.Б. ВИСОЦЬКИЙ, Т.І. ДОВБУШ, І.М. КОТВИЦЬКА 81
3900 РЕЛІКТОВІ ЦИРКОНИ В ГРАНІТАХ РАПАКІВІ КОРСУНЬ- НОВОМИРГОРОДСЬКОГО ПЛУТОНУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) ОБ. МИТРОХІН, О.В. АНДРЕЄВ, О.Л. БУНКЄВИЧ, О.А. ХЛОНЬ 84
3901 ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ МОНАЦИТУ НЕОПРОТЕРОЗОЙ-ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ВІКУ В ОСАДОВИХ УТВОРЕННЯХ УКРАЇНИ Степанюк Леонід Михайлович О.О. АНДРЕЄВ, Л.М. СТЕПАНЮК, С.В. БУХАРЄВ, О.В. АНДРЕЄВ, С.П. САВЕНОК, В.М. МІНЕЄВА, О.А. ХЛОНЬ 86

Сторінки