2009. Випуск 27.

Зміст

ПЕРЕДМОВА .............................................................З
 Андреев О.О., Андреев О.В., Савенок С.П. Геохімічні та вікові особливості монациту з осадових утворень України ...............................4
Бибикова Е.В. Изотопно-геохимические ограничения
на формирование ранней коры Земли................................8
Великанова О.Ю., Великанов Ю.Ф. Соотношение мета-
баз итов Криворожской полосы и Девладовской зоны .. 13
Галецький JI.C., Ремезова О.О., Камський М.М., Мари-
нович Б.А. Геолого-генетична модель Федорівського ти-
таноносного інтрузиву (за геолого-геохімічними
даними) .............15
Довбуиі Т.И., СтепанюкЛ.М., Шестопалова Е.Е. Крис-
таллогенезис и возраст циркона из габброидов Корсунь-
Новомиргородского плутона (Украинский щит) . . . ......20
Донской А.Н. Нефелиновые руды Украины как новый
вид комплексного глиноземно-редкометалльного сырья
на основе гидрохимического метода получения
глинозема ........................................24
Есипчук К.Е. О связи петрологии с геологией, геохими-
ей, минералогией и рудообразованием ......................26
Кривдік С.Г. Платформенний магматизм Українського
щита ...................................................29
Михалъченко И. И., Шафранская Н.В. Некоторые осо-
бенности структуры Партизанского рудного поля . ...........35
Никулина Э.А. Корреляция петрохимических и геохи-
мических характеристик архейских основных-ультраос-
новных пород Днестровско-Бугской области УЩ . ..............37
Piestrzynski Adam. Factors controlling gold deposit, Kupferschiefer
type in Poland and Tsagaan Tsakhir Uul in Centralna
Mongolia ................................................42
Пономаренко O.M., Павлов Г.Г., Павлова O.O. Калій-
аргонова геохронометрія розломних зон докембрію ук-
раїнського щита ...................................44
Шакіна К.А., Скакун JI.3. Графітове зруденіння на За-
валлівському родовищі як результат гідротермальної ді-
яльності ....................................................50
Щербак Н.П., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н.
Проблемы геохронологии Украинского щита ................53
Bevz V. V. Recharging processes of point defects in zirconium
dioxide nanoscale particles ...................57
БрикА.Б., ВознякД.К, Калиниченко И.А., Калиниченко
A.M., Багмут Н.Н. Химические элементы-примеси и па-
рамагнитные центры в кварце как индикаторы РТ- усло-
вий его образования ................................60
BrikА.В., Radchuk V.V. Structure and properties of biominerals
localized in human organism ..................63
ВознякД.К., КульцицъкаГ.О., Остапенко С.С. Нове про
способи утворення флюїдних мікровключень у
мінералах ..................................................67
Гречанівськгш О.Є. Комп'ютерне моделювання каска-
дів зміщених атомів в структурі циркону ..........................71
Кульчицька Г., Возняк Д., Остапенко С. Піролітична га-
зова хроматографія мінералів: здобутки і перспектива .. 74
Лупашко Т.М., Ільченко К.О., Кульчицька Г.О.,
Шурига Т.М. ............................................77
Матковський 0.І. Сучасний стан регіонально-мінера-
логічних досліджень в Україні ..........................................81
Мельников B.C. Мінералогія рідкісних земель в ендо-
генних утвореннях Українського щита ..................................83
Павлюк О.В., Павлюк В.М. Самородна мідь Сквирської
площі Брусилівської шовної зони ..........................................88
Sandor Szakall. Minerals of the Carpathians ........................90
С'емененко В.П. Мінералогія досонячних зерен .. ...........92
Стратієнко А.В., Хоменко В.М., Гнелицька З.Т., Соло-
матіна Л.О. Природні та штучні берили: порівняльна
кристалохімічна характеристика берилу та його синте-
тичних залізовмісних аналогів .............................................95
Сьомка В.О. Елементи-домішки в молібденітах із до-
кембрійських комплексів Українського щита ....................98
Цільмак О., Скакун Л., Литвшович О., Серкіз Р. Попу-
ляції самородного золота в кварц-карбонат-сульфідних аг-
регатах Бобриківського золоторудного родовища ... ......101
Белевцев Р.Я., Спивак С.Д., Блажко В.И., Питаленко
Е.И., Бондаренко И.Н., Лазаренко Е.Е., Демихов Ю.Н.
Термодинамика диагенеза и катагенеза коксующихся углей
Донбасса (к причинам аварий в глубоких шахтах) .. .......106
Головин А.А., Криночкин Л.А. Геохимические признаки
крупных и уникальных рудных месторождений .. .............113
Губіна В. Г. Особливості речового складу та розподіл
речовини у хвостосховищах ГЗК Кривбасу ...........................116
Жовинський Е.Я., Н.О Крюченко. Перспективи розвит-
ку пошукової геохімії ................................120
КстябінаІ.Л., Синицин В.О., Шурпач Н.О., Колябіна Д.А.
Глинисті мінерали в технологіях ізоляції відходів: моде-
лювання розчинності природних глин та верифікація
термодинамічних моделей твердих розчинів іліту і мон-
тморилоніту ..................................................124
Крюченко Н.О., Жук Е.А. Особенности солевых орео-
лов природного и техногенного происхождения (на при-
мере Капитанского рудного поля) ..........127
Кураєва І.В., Манічев В.Й., Олішевська С.В., Висотен-
ко О.О., Локтіонова О.П., Яковенко О.В. Біогеохімічні по-
казники техногенно забруднених фунтів України . . . ....130
Кураєва І. В., А. І. Самчук. Основні напрямки розвитку
сучасної екологічної геохімії .......................133
Кураєва І.В., Самчук А.І., Злобіна КС., Красюк О.П.,
Стаднік В.О., Огар Т.В. Сучасний еколого-гідрогеохі-
мічний стан питних підземних вод міста Києва .. ...........136
Маничев В.И., Кураєва И.В., Локтионова Е.П., Сиро-
тенко Г.И., Гущина Е.Г. Сравнительная оценка эколого-
геохимического состояния восточной части Южного бе-
регаКрыма .............................................139
Огар Т.В., Самчук А.І., Кураєва І.В., Красюк О.П.,
Стадник В.О., Злобіна КС. Еколого-аналітичні дослід-
ження форм знаходження важких металів в грунтах ук-
раїнського Полісся ..............................142
Петрова Л.О. Геохімічні та мінералогічні перетворення у від-

ходах вуглевидубутку(стадія термічного перетворення)......145

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3880 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КРУПНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ А А ГОЛОВИН, Л А КРИНОЧКИН 113
3881 ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВОГО СКЛАДУ ТА РОЗПОДІЛ РЕЧОВИНИ У ХВОСТОСХОВИЩАХ ГЗК КРИВБАСУ В.Г. ГУБІ НА 116
3882 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОШУКОВОЇ ГЕОХІМІЇ Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна Е.Я. ЖОВИНСЬКИЙ, Н.О. КРЮЧЕНКО 120
3883 ГЛИНИСТІ МІНЕРАЛИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІЗОЛЯЦІЇ ВІДХОДІВ: МОДЕЛЮВАННЯ РОЗЧИННОСТІ ПРИРОДНИХ ГЛИН ТА ВЕРИФІКАЦІЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ІЛІТУ І МОНТМОРИЛОНІТУ І.Л. КОЛЯБІНА, В.О. СИНИЦИН, Н.О. ШУРПАЧ, Д А КОЛЯБІНА 124
3884 ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВЫХ ОРЕОЛОВ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КАПИТАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ) Крюченко Наталія Олегівна, Жук Олена Анатоліївна Н.О. КРЮЧЕНКО, Е.А. ЖУК 130
3885 БІОГЕОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ Кураєва Ірина Володимирівна, Локтіонова Олена Петрівна I.B. КУРАЄВА, В.Й. МАНІЧЕВ, С.В. ОЛІШЕВСЬКА, О.О. ВИСОТЕНКО, О.П. ЛОКТІОНОВА, О.В. ЯКОВЕНКО 130
3886 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЕОХІМІЇ Кураєва Ірина Володимирівна, Самчук Анатолій Іванович І.В. КУРАЄВА, А.І. САМЧУК 133
3887 СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГО-ПДРОГЕОХІМІЧНИЙ СТАН ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД МІСТА КИЇВ Кураєва Ірина Володимирівна, Самчук Анатолій Іванович, Злобіна Катерина Сергіївна, Стадник Володимир Олексійович, Огар Тетяна Вікторівна І.В. КУРАЄВА, А.І. САМЧУК, К.С. ЗЛОБІНА, О.П. КРАСКЖ, В.О. СТАДНИК, Т.В. ОГАР 136
3888 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА Кураєва Ірина Володимирівна В.И. МАНИЧЕВ, И.В. КУРАЕВА, Е.П. ЛОКТИОНОВА, Г.И. СИРОТЕНКО, Е.Г. ГУЩИНА 139
3889 ЕКОЛОГО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ЗНАХОДЖЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ Огар Тетяна Вікторівна, Самчук Анатолій Іванович, Кураєва Ірина Володимирівна, Стадник Володимир Олексійович, Злобіна Катерина Сергіївна Т.В. ОГАР, А.І. САМЧУК, І.В. КУРАЄВА, О.П. КРАСЮК, В.О. СТАДНИК, К.С. ЗЛОБІНА 142

Сторінки