2009. Випуск 27.

Зміст

ПЕРЕДМОВА .............................................................З
 Андреев О.О., Андреев О.В., Савенок С.П. Геохімічні та вікові особливості монациту з осадових утворень України ...............................4
Бибикова Е.В. Изотопно-геохимические ограничения
на формирование ранней коры Земли................................8
Великанова О.Ю., Великанов Ю.Ф. Соотношение мета-
баз итов Криворожской полосы и Девладовской зоны .. 13
Галецький JI.C., Ремезова О.О., Камський М.М., Мари-
нович Б.А. Геолого-генетична модель Федорівського ти-
таноносного інтрузиву (за геолого-геохімічними
даними) .............15
Довбуиі Т.И., СтепанюкЛ.М., Шестопалова Е.Е. Крис-
таллогенезис и возраст циркона из габброидов Корсунь-
Новомиргородского плутона (Украинский щит) . . . ......20
Донской А.Н. Нефелиновые руды Украины как новый
вид комплексного глиноземно-редкометалльного сырья
на основе гидрохимического метода получения
глинозема ........................................24
Есипчук К.Е. О связи петрологии с геологией, геохими-
ей, минералогией и рудообразованием ......................26
Кривдік С.Г. Платформенний магматизм Українського
щита ...................................................29
Михалъченко И. И., Шафранская Н.В. Некоторые осо-
бенности структуры Партизанского рудного поля . ...........35
Никулина Э.А. Корреляция петрохимических и геохи-
мических характеристик архейских основных-ультраос-
новных пород Днестровско-Бугской области УЩ . ..............37
Piestrzynski Adam. Factors controlling gold deposit, Kupferschiefer
type in Poland and Tsagaan Tsakhir Uul in Centralna
Mongolia ................................................42
Пономаренко O.M., Павлов Г.Г., Павлова O.O. Калій-
аргонова геохронометрія розломних зон докембрію ук-
раїнського щита ...................................44
Шакіна К.А., Скакун JI.3. Графітове зруденіння на За-
валлівському родовищі як результат гідротермальної ді-
яльності ....................................................50
Щербак Н.П., Степанюк Л.М., Пономаренко А.Н.
Проблемы геохронологии Украинского щита ................53
Bevz V. V. Recharging processes of point defects in zirconium
dioxide nanoscale particles ...................57
БрикА.Б., ВознякД.К, Калиниченко И.А., Калиниченко
A.M., Багмут Н.Н. Химические элементы-примеси и па-
рамагнитные центры в кварце как индикаторы РТ- усло-
вий его образования ................................60
BrikА.В., Radchuk V.V. Structure and properties of biominerals
localized in human organism ..................63
ВознякД.К., КульцицъкаГ.О., Остапенко С.С. Нове про
способи утворення флюїдних мікровключень у
мінералах ..................................................67
Гречанівськгш О.Є. Комп'ютерне моделювання каска-
дів зміщених атомів в структурі циркону ..........................71
Кульчицька Г., Возняк Д., Остапенко С. Піролітична га-
зова хроматографія мінералів: здобутки і перспектива .. 74
Лупашко Т.М., Ільченко К.О., Кульчицька Г.О.,
Шурига Т.М. ............................................77
Матковський 0.І. Сучасний стан регіонально-мінера-
логічних досліджень в Україні ..........................................81
Мельников B.C. Мінералогія рідкісних земель в ендо-
генних утвореннях Українського щита ..................................83
Павлюк О.В., Павлюк В.М. Самородна мідь Сквирської
площі Брусилівської шовної зони ..........................................88
Sandor Szakall. Minerals of the Carpathians ........................90
С'емененко В.П. Мінералогія досонячних зерен .. ...........92
Стратієнко А.В., Хоменко В.М., Гнелицька З.Т., Соло-
матіна Л.О. Природні та штучні берили: порівняльна
кристалохімічна характеристика берилу та його синте-
тичних залізовмісних аналогів .............................................95
Сьомка В.О. Елементи-домішки в молібденітах із до-
кембрійських комплексів Українського щита ....................98
Цільмак О., Скакун Л., Литвшович О., Серкіз Р. Попу-
ляції самородного золота в кварц-карбонат-сульфідних аг-
регатах Бобриківського золоторудного родовища ... ......101
Белевцев Р.Я., Спивак С.Д., Блажко В.И., Питаленко
Е.И., Бондаренко И.Н., Лазаренко Е.Е., Демихов Ю.Н.
Термодинамика диагенеза и катагенеза коксующихся углей
Донбасса (к причинам аварий в глубоких шахтах) .. .......106
Головин А.А., Криночкин Л.А. Геохимические признаки
крупных и уникальных рудных месторождений .. .............113
Губіна В. Г. Особливості речового складу та розподіл
речовини у хвостосховищах ГЗК Кривбасу ...........................116
Жовинський Е.Я., Н.О Крюченко. Перспективи розвит-
ку пошукової геохімії ................................120
КстябінаІ.Л., Синицин В.О., Шурпач Н.О., Колябіна Д.А.
Глинисті мінерали в технологіях ізоляції відходів: моде-
лювання розчинності природних глин та верифікація
термодинамічних моделей твердих розчинів іліту і мон-
тморилоніту ..................................................124
Крюченко Н.О., Жук Е.А. Особенности солевых орео-
лов природного и техногенного происхождения (на при-
мере Капитанского рудного поля) ..........127
Кураєва І.В., Манічев В.Й., Олішевська С.В., Висотен-
ко О.О., Локтіонова О.П., Яковенко О.В. Біогеохімічні по-
казники техногенно забруднених фунтів України . . . ....130
Кураєва І. В., А. І. Самчук. Основні напрямки розвитку
сучасної екологічної геохімії .......................133
Кураєва І.В., Самчук А.І., Злобіна КС., Красюк О.П.,
Стаднік В.О., Огар Т.В. Сучасний еколого-гідрогеохі-
мічний стан питних підземних вод міста Києва .. ...........136
Маничев В.И., Кураєва И.В., Локтионова Е.П., Сиро-
тенко Г.И., Гущина Е.Г. Сравнительная оценка эколого-
геохимического состояния восточной части Южного бе-
регаКрыма .............................................139
Огар Т.В., Самчук А.І., Кураєва І.В., Красюк О.П.,
Стадник В.О., Злобіна КС. Еколого-аналітичні дослід-
ження форм знаходження важких металів в грунтах ук-
раїнського Полісся ..............................142
Петрова Л.О. Геохімічні та мінералогічні перетворення у від-

ходах вуглевидубутку(стадія термічного перетворення)......145

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3870 ДВА ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ФЛЮОРИТУ В ПОРОДАХ З РІДКІСНОМЕТАЛЬНОЮ МІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ Лупашко Тетяна Миколаївна, Ільченко Катерина Олександрівна, Кульчецька Ганна Олександрівна Т.М. ЛУПАШКО, К.О. ІЛЬЧЕНКО, Г.О. КУЛЬЧИЦЬКА, Т.М. ШУРИГА 77
3871 СУЧАСНИЙ СТАН РЕГІОНАЛЬНО-МІНЕРАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 0.І. МАТКОВСЬКИЙ 81
3872 МІНЕРАЛОГІЯ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ЕНДОГЕННИХ УТВОРЕННЯХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА B.C. МЕЛЬНИКОВ 83
3873 САМОРОДНА МІДЬ СКВИРСЬКОЇ ПЛОЩІ БРУСИЛІВСЬКОЇ ШОВНОЇ ЗОНИ Павлюк Олександра Вячеславівна О.В. ПАВЛЮК, В.М. ПАВЛЮК 88
3874 MINERALS OF THE CARPATHIANS SANDOR SZAKALL 90
3875 МІНЕРАЛОГІЯ ДОСОНЯЧНИХ ЗЕРЕН В.П. СЕМЕНЕНКО 92
3876 ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ БЕРИЛИ: ПОРІВНЯЛЬНА КРИСТАЛОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРИЛУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ ЗАЛІЗОВМІСНИХ АНАЛОГІВ Хоменко Володимир Михайлович, Соломатіна Лариса Олександрівна А.В. СТРАТІЄНКО, В.М. ХОМЕНКО, З.Т. ГНЕЛИЦЬКА, Л.О. СОЛОМАТІНА 95
3877 ЕЛЕМЕНТИ-ДОМІШКИ В МОЛІБДЕНІТАХ ІЗ ДОКЕМБРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Сьомка Володимир Олексійович В.О. СЬОМКА 98
3878 ПОПУЛЯЦІЇ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА В КВАРЦ-КАРБОНАТ- СУЛЬФІДНИХ АГРЕГАТАХ БОБРИКІВСЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО РОДОВИЩА О. ЦІЛЬМАК., Л. СКАКУН, О. ЛИТВИНОВИЧ, P. СЕРКІЗ 101
3879 ТЕРМОДИНАМИКА ДИАГЕНЕЗА И КАТАГЕНЕЗА КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ ДОНБАССА (К ПРИЧИНАМ АВАРИЙ В ГЛУБОКИХ ШАХТАХ) Р.Я. БЕЛЕВЦЕВ, С.Д. СПИВАК, В.И. БЛАЖКО, Е.И. ПИТАЛЕНКО, И.Н. БОНДАРЕНКО, Е.Е. JIA3APEHKO, Ю.Н. ДЕМИХОВ 106

Сторінки