Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина)

Шарыгин В.В., Кривдик С.Г., Карманов Н.С., Нигматулина Е.Н.

Fe-слюди із ендербітів Хлібодарівського масиву (Східне Приазов’я, Український щит) були детально вивчені на мікрозондовому, сканувальному та раманівському мікроскопах. Первинні  слюди  ендербітів  характеризуються  відносно  високою  концентрацією  TiO2 (2,4—5,5 мас. %) і низьким вмістом Cl (<0,3 мас. %). У меланократових різновидах ендербітів вони відповідають Fe-флогопіту (Mg# — 58—62), а в більш лейкократових — Mg-аніту  (Mg# —  40—55). Хлорвмісні  аніти локально поширені в ендербітах і були виявлені у вигляді включень  і асоціацій у залікованих тріщинках у великих виокремленнях кварцу, а також у малопотужних зонах метасоматичної переробки в лейкократових ендербітах. У кварці ендербітів окрім Cl-вмісної слюди виявлено велику кількість мінералів, що відповідають різним стадіям формування: від первинних парагенезисів ендербітів до продуктів їх метасоматозу і вторинних  змін  (Fe-Cu-Zn-Pb-сульфіди, феросиліт, фероактиноліт,  рибекіт,  циркон,  аланіт-фериаланіт,  шеєліт, торит, РЗЕ-карбонати, мінесотаїт, Fe-хлорит та ін.). У метасоматичних зонах в ендербітах також з’являються калієвий хлорогастингсит, грюнерит  (фероантофіліт), молібденіт та Ва-калішпат. Характер співвідношення з іншими фазами свідчить про те, що Cl-вмісний аніт не є  первинним мінералом  ендербітів  і, швидше  за  все, відповідає ранній стадії їх метасоматозу (парагенезису феросиліт  +  Cl-аніт  не  було  виявлено).  Загалом  для метасоматичного  Cl-вмісного  аніту  спостерігається безперервна  низка  зміни  складу  від  магнезіального аніту  до  аніту  і  далі  до  "хлораніту".  Ізоморфні  схеми Mg2+ ↔ Fe2+ і K1+ + (OH, F)– + Si4+ ↔ Ba2+ + Cl1– + Al3+є  головними  для  таких  слюд  Хлібодарівки,  причому останній варіант ізоморфізму вказує на тенденцію зміни  складу  в  бік  "хлороферокіноситаліту"  BaFe2+3 × [Al2Si2O10]Cl2 . У ендербітах Хлібодарівки вперше виявлені аніти з найвищим вмістом Cl (6,5—7,3 мас. %), причому  такий  склад  відповідає  "хлораніту"  KFe3 × [AlSi3O10](Cl, OH)2,  де Cl >  (OH + F). На  раманівських спектрах Cl-вмісних слюд з кварцу Хлібодарівки  залежно  від  складу  (підвищення  значень  концентрації  анітного  міналу  і  Cl)  спостерігається  суттєве зміщення піків в інтервалах 650—700, 980—1020 і 3640—3670 см–1, а також "зникнення" піка за ≈3680 см–1, що, мабуть, пов’язано з ізоморфізмом ОН ↔ Cl.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

77