Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії

реферат

 

Звіт про НДР: 296 с., 9 розділів, 44 таблиці, 81 рисунок, 236 посиланнь.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, донні відклади водойм, рослинність на полігонах дослідження міст Маріуполь, Алчевськ, Кам’янське, Запоріжжя, Константинівка.

Ціль – дослідити розподіл мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища на територіях під впливом чорної та кольорової металургії та встановити фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій.

Методи дослідження: загальний хімічний аналіз, мінералогічний, гранулометричний, потенціометричний, атомно-абсорбційний, мас-спектрометрія з індуктивно пов’язаною плазмою, математична, статистична та картографічна обробка.

Сформульовано геохімічні підходи комплексного дослідження об’єктів довкілля під впливом підприємств чорної та кольорової металургії з врахуванням ландшафтно-геохімічних умов території. Побудовано карти-схеми розподілу важких металів в ґрунтах на полігонах дослідження та визначено геохімічні асоціації техногенних аномалій.

Виявлено особливості утворення техногенних геохімічних аномалій важких металів у забруднених ґрунтах в залежності від їх фізико-хімічних характеристик (рН, ємність катіонного обміну, вмісту органіки, гранулометричного складу).

Одержано експериментальні дані буферної здатності ґрунтів, яка зменшується в 5-10 разів в забруднених ґрунтах. Виявлено особливості формоутворення важких металів: збільшується вміст рухомих форм, що підвищує екологічний ризик потрапляння полютантів у трофічний ланцюг. Розраховано біогеохімічні та мікробіологічні показники ґрунтів, характерні для техногенних геохімічних аномалій, сформованих під впливом чорної і кольорової металургії.

Здійснено моделювання процесу комплексоутворення важких металів в ґрунтових розчинах поверхневих відкладів техногенно забруднених територій. Встановлено, що основними формами міграції є гідратовані катіони металів.

Запропоновано модифіковані композиційні сорбенти для зниження потоку мобільних форм важких металів в трофічному ланцюгу ґрунт-розчин-рослина

Результати дослідження можуть бути використані господарюючими суб’єктами, управлінськими та природоохоронними організаціями при екологічній оцінці компонентів довкілля урбанізованих територій України.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U006804

Роки виконання: 

2013 до 2017