Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Андрієвська О.А.

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна. На прикладі Прутівського, Родіонівського та Крутобалкінського рудопроявів міді на  території Українського щита встановлено, що у слаболужних умовах, коли рухомі форми рудного елемента (міді)  не можуть існувати, локальні сольові ореоли над рудопроявом утворюють  катіонні форми  інших металів (Zn, Pb тощо). Це дозволяє використовувати їх у таких фізико-хімічних умовах як елементи-індикатори. Розроблено технологію контрастування сольових ореолів за рухомими катіонними формами елементів-індикаторів. Визначення їх у ґрунтовому розчині поверхневих відкладів (опідзолених, глинистих, звичайних чорноземів) здійснюється шляхом додавання 0,1н HCl і створенням кислотного середовища з рН < 6. Визначено, що найбільшого  підкислення  для  визначення  елементів-індикаторів потребують  опідзолені  чорноземи,  для  яких характерна наявність органомінеральних колоїдів із високою поглинальною здатністю.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

82