ТИПИ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ФАЦІЇ ЇХ ГЛИБИННОСТІ

С.Г. Кривдік, В.Г. Моргун, О.В. Дубина

Український щит є одним із найбагатших на лужні метасоматити регіонів. Виділяються такі типи лужних метасоматитів: 1) феніти, пов’язані з масивами і окремими інтрузивними тілами лужно-ультраосновної
(карбонатитової) формації; 2) ураноносні метасоматити калій-уранової та натрій-уранової формації;
3) аподжеспілітові лужні метасоматити. У Східному Приазов’ї наявні апогранітоїдні (найбільш поширені), апокварцитові і апобазитові феніти. Виявлено вертикальну і латеральну зональність лужних метасоматитів,
проявлену у зростанні вмісту Са в лужних амфіболах і піроксенах з глибиною формування цих порід. З фенітами пов’язана мінералізація TR, Nb і Zr. Рудоносні лужні метасоматити мають глибинну природу (за даними ізотопного складу С, О і Sr).

Кривдик С.Г., Моргун В.Г., Дубина А.В. Типы щелочных метасоматитов Украинского щита и фации их глубинности. Украинский щит – один из наиболее богатых щелочными метасоматитами регионов. Выделяются такие типы щелочных метасоматитов: 1) фениты, связанные с массивами и отдельными интрузивными телами щелочно-ультраосновной (карбонатитовой) формации; 2) ураноносные альбититы и метасоматиты калий-
урановой формации; 3) аподжеспиллитовые щелочные метасоматиты. В Восточном Приазовье имеются апогранитоидные (наиболее распространенные), апокварцитовые и апобазитовые фениты. Выявлена вертикальная и латеральная зональность щелочных метасоматитов, которая проявляется в увеличении
слдержания Са в щелочных амфиболах и пироксенах с глубиной формирования этих пород. С фенитами связана минерализация TR, Nb и Zr. Рудоносные щелочные метасоматиты имеют глубинную природу (по данным об изотопном составе С, O и Sr).

SUMMARY
Kryvdik S.G., Morgun V.G., Dubyna O.V. Types of alkaline metasomatites of the Ukrainian Shield and facies of their depth formation. Ukrainian Shield is the richest region in alkaline metasomatites. Next types of alkaline metasomatites are distinguished: 1) fenites related to massifs or single intrusive bodyes of alkaline-ultrabasic (carbonatitic) complexes;
2) uranium-bearing albities and metasomatites of K-U complexes; 3) apojespilite alkaline metasomatites.
Apogranitic (most widespread), apoquarcitic and apobasitic fenites are known in the East Azov region. The vertical and lateral zonation of alkaline metasomatites is found. It displays by increasing Ca in alkaline amphiboles and pyroxenes with increase of depth formations of these rocks. TR, Nb and Zr mineralization are conected with fenites. Ore-bearing alkaline
metasomatites have a deep source (by isotope data of C, O and Sr).
 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

4