СНІГОВИЙ ПОКРИВ ВИСОКОГІР'Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ - ІНДИКАТОР ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Е.Я. Жовинський, И.О. Крюченко, П.С. Папарига

 

РЕЗЮМЕ

Проведено вивчення вмісту макро- та мікрокомпонентів у пробах снігу найвищих гірських вершин, які входять до складу Карпатського біосферного заповідника - на території Тячівського та Рахівського районів Закарпаття. У результаті досліджень встановлено, що середній вміст токсичних елементів (Zn, Cu, Ni, Cr, Co та ін.) у сніговому
покриві Тячівського району вищий, ніж Рахівського, що може бути наслідком впливу промисловості Львівської області (Бурштинська ТЕС, промпідприємства) за переважного південно-західного напрямку вітрів. У той же час, відмічається повільне зменшення вмісту токсичних елементів (Рахівський район) від кордону з Румунією вглиб території України. Враховуючи переважний північно-східний напрямок вітру, можливо припустити транскордонний переніс забруднювачів з території Румунії.

SUMMARY

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Snow cover high mountains of Ukrainian Carpathians - indicator of environmental pollution. The study of the content of macro- and microcomponents in snow samples of the highest mountain peaks, which are part of the Carpathian Biosphere Reserve (CBR) in Tyachiv and Rakhiv areas of Transcarpathia. As a result of research that the average contents of toxic elements (Zn, Cu, Ni, Cr, Co, etc.). Tyachiv in snow cover area is higher than Rakhiv that may be due to industrial Lviv region (Burshtyn TES, industrial enterprises) for priority southwest wind. At the same time, observed the slow reduction of toxic elements (Rakhiv district) from the border with Romania inland territory of Ukraine. Given the predominant northeast wind direction may be assumed transboundary
pollutants carried from the territory of Romania.

Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О., Папарыга П.С. Снежный покров высокогорья Украинских Карпат - индикатор загрязнения окружающей среды. Проведено изучение содержания макро- и микрокомпонентов в
пробах снега наиболее высоких горных вершин, входящих в состав Карпатского биосферного заповедника на территории Тячевского и Раховского районов Закарпатья. В результате исследований установлено, что среднее содержание токсичных элементов (Zn, Си, Ni, Сг, Со и др.) в снежном покрове Тячевского района выше, чем
Раховского, что может быть следствием влияния промышленности Львовской области (Бурштынская ТЭС, промпредприятия) и преобладающему юго-западному направлению ветров. В то же время, отмечается постепенное уменьшение содержания токсичных элементов (Раховский район) от границы с.Румынией вглубь территории Украины. Учитывая преимущественное северо-восточное направление ветра, можно предположить трансграничный перенос загрязнителей с территории Румынии.

 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

89