СЕЛЕН ТА ЙОГО АСОЦІАЦЇ З ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ В ОБ’ЄКТАХ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

А.І. Самчук, Е.С. Попенко, К.В. Вовк, Т.В. Огар

Одержано результати про вміст і розподіл селену та важких металів у різних типах ґрунтів України, в заповідних
зонах та зонах техногенного забруднення. Найбільший вміст селену (460 мкг/кг) встановлено у ґрунтах Кримського
заповідника. Виявлено його асоціації з важкими металами – Cu, Pb, Zn, Cr. Щодо територій з техногенним
навантаженням, вміст селену у ґрунтах збільшується до 1200–1400 мкг/кг. Так само збільшується, в асоціації з
селеном, вміст важких металів відносно заповідної території в 10 та більше разів. Розроблено аналітичні схеми ICPMS
визначення селену та важких металів у ґрунтах, рослинах і грибах. Ця схема дозволяє пришвидшити аналітичні
визначення вмісту токсичних елементів (Se, Pb, Ni, As) в діапазоні 0,1 ppb до 100 ppm, під час проведення еколого-
геохімічного моніторингу об’єктів довкілля.
Ключові слова: селен, важкі метали, ICP-MS аналіз.

Samchyk A., Popenko E., Vovk K., Ogar T.
Selenium and its association with heavy metals of the environment of Ukraine.
The results of the content and distribution of heavy metals and selenium in different types of soils of Ukraine, in protected
areas and areas of technogenic pollution are presented. The highest content of selenium (460 micrograms/kg) is set in the soils
of the Crimean reserve. Revealed its association with heavy metals – Cu, Pb, Zn, Cr. In respect of territories with development
pressure, the selenium content in the soil increased to 1200–1400 micrograms/kg. Just increases in association with the
selenium content of heavy metals with respect to the protected territory of 10 times or more. The analytical scheme of ICPMS
determination of selenium and its association with heavy metals in soils, plants, fungi have been developed. The technique
allows to express and efficiently carry out eco-geochemical monitoring of the environment on the content of toxic elements
(Se, Pb, Ni, As) in the range of 0,1 ppb to 100 ppm.
Key words: selenium, heavy metals, ICP-MS analysis.

Самчук А.И., Попенко Э.С., Вовк К.В., Огарь Т.В.
Селен и его ассоциации с тяжелыми металлами в объектах окружающей среды Украины.
Получены результаты о содержании и распределение тяжелых металлов и селена в различных типах почв Украины,
в заповедных зонах и зонах техногенного загрязнения. Наибольшее содержание селена (460 мкг/кг) установлено в
почвах Крымского заповедника. Выявлено его ассоциации с тяжелыми металлами – Cu, Pb, Zn, Cr. В отношении
территорий с техногенной нагрузкой, содержание селена в почвах увеличивается до 1200–1400 мкг/кг. Так же
увеличивается, в ассоциации с селеном, содержание тяжелых металлов относительно заповедной территории в 10
и более раз. Разработаны аналитические схемы ICP-MS определения селена и его ассоциаций с тяжелыми
металлами в почвах, растениях, грибах. Методика позволяет экспрессно и эффективно проводить
экогеохимический мониторинг объектов окружающей среды на содержание токсичных элементов (Se, Pb, Ni, As)
в диапазоне 0,1 ppb до 100 ppm.
Ключевые слова: селен, тяжелые металлы, ICP-MS анализ.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

78