РОЗЧИННІСТЬ КІНОВАРІ РІЗНОГО ГАБІТУСУ Й ВЕЛИЧИНА ВОДНИХ ОРЕОЛІВ РОЗСІЮВАННЯ РТУТІ У ДОНЕЦЬКІЙ РТУТНІЙ ФОРМАЦІЇ

В.Г. Суярко , К.О. Безрук

На основі експериментальних досліджень вперше для Донбасу доведено, що інтенсивність вилуговування іонів ртуті різних габітусних форм кристалів кіноварі є зворотньо пропорційною температурі їхньої кристалізації. Визначення розмірів водних ореолів розсіювання ртуті навколо кіноварної мінералізації з різною температурою формування дозволяє прогнозувати мінералогенічні типи ртутного зруденіння за гідрогеохімічними критеріями.

РЕЗЮМЕ

Суярко В.Г., Безрук Е.А. Растворимость киновари разного габитуса и величина водных ореолов рассеивания ртути в Донецкой ртутной формации. На основе экспериментальных исследований впервые для Донбасса доказано, что интенсивность выщелачивания ионов ртути разных габитусных форм кристаллов киновари обратно пропорциональна температуре их кристаллизации. Определение размеров водных ореолов рассеивания ртути вокруг киноварной минерализации с разной температурой формирования дает возможность спрогнозировать минералогенические типы ртутного оруденения по гидрогеохимическим критериям.

Ключевые слова: габитус, киноварь, ионы ртути, температура.

SUMMARY
Suуarko V.G., Bezruk K.O. Dilution of cinnabar different habitus and the amount of water dispersion haloes of mercury in Donetsk mercury formation. On the basis of experimental researches for the first time for Donbass proved that the intensity of leaching of mercury ions of different habitus forms of crystals cinnabar is inversely proportional to the temperature of crystallization. Definition of the sizes of water halos scattering of mercury around cinnabar mineralization of different temperatures of formation gives the possibility to forecast mineralogenik types of mercury mineralization along hydrogeochemical criteria.

Key words: habitus, cinnabar, ions of mercury, temperature.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

70