ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ БЕРИЛИ: ПОРІВНЯЛЬНА КРИСТАЛОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРИЛУ ТА ЙОГО СИНТЕТИЧНИХ ЗАЛІЗОВМІСНИХ АНАЛОГІВ

А.В. СТРАТІЄНКО, В.М. ХОМЕНКО, З.Т. ГНЕЛИЦЬКА, Л.О. СОЛОМАТІНА

РЕЗЮМЕ

Досліджені за допомогою методів оптичної спектроскопії природні берили Волинського родовища та їх
гідротермально синтезовані залізовмісні аналоги у діапазоні від ближньої ультрафіолетової до ближньої
інфрачервоної області (350-1400 нм). Вивчено і проаналізовано відмінності хімічного складу природних і
штучних берилів, визначено їх структурно-хімічні особливості. Встановлена залежність природи
забарвлення залізовмісних відмін берилу від характеру та кількості домішок іонів заліза, а також від
інтенсивності поглинання, пов'язаного з переносом заряду Fe2+ —• Fe3+. Дискутується питання про
характер зв'язку між кристалохімічними особливостями природних і штучних кристалів та їх спектрами
поглинання.

SUMMARY
Volyn beryl (heliodor variety) and synthetic hydrothermal
beryls with addition of Fe2+ ions were studied by local
chemical analysis and optical spectroscopy in the near
ultraviolet, visible and near IR ranges (350-1400 nm).
Structure-chemical peculiarities of natural and synthetic
Fe-bearing beryl crystals were characterized. The role of
Fe2+ and Fe3+ ions as well as Fe2+→Fe3+ charge transfer
bands in the colouring of nature and artificial beryls is
discussed.

РЕЗЮМЕ
Исследованы с помощью методов оптической спек-
троскопии природные бериллы Волынского место-
рождения и их гидротермально синтезированные же-
лезосодержащие аналоги в диапазоне от ближней
ультрафиолетовой до ближней инфракрасной области
(350-1400 нм). Изучены и проанализированы отличия
химического состава природного и искусственного
бериллов, определены их структурно-химические
особенности. Установлена зависимость природы
окраски железосодержащих разновидностей берилла
от характера и количества примесей ионов железа, а
также от интенсивности поглощения, связанного с
переносом заряда Fe2+ -* Fe3+. Дискутируется вопрос
о характере связи между кристаллохимическими осо-
бенностями природных и искусственных кристаллов
и их спектрами поглощения.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

95