ПЛАТФОРМНИЙ МАГМАТИЗМ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

С.Г. КРИВДІК

РЕЗЮМЕ

Платформний магматизм Українського щита представлений лужними породами, анортозит-
рапаківігранітними плутонами, дайками, траповими та лужними базальтами, кімберлітами. У
внутрішній частині щита всі названі інтрузивні породи, включаючи кімберліти, мають протерозойський
вік. Рифейські та фанерозойські лужні породи та кімберліти відомі тільки в Приазовській частині і на
крайньому північному заході (Прип'ятський вал) цього регіону.

SUMMARY
Platform magmatism of the Ukrainian Shield is represented
by alkaline rocks, anorthosite-rapakivi-granite
plutons, dikes, trap and alkaline basalts, kimberlites. In
the inner part of the shield all mentioned rocks, including
kimberlites, are Proterozoic. Riphean and Phanerozoic
alkaline rocks and kimberlites are known only
Azov Area and extreme North-West (Prypyat swell) of
this region.

РЕЗЮМЕ
Платформенный магматизм Украинского щита
представлен щелочными породами, анортозит-ра-
пакивигранитными плутонами, дайками, трапповы-
ми и щелочными базальтами, кимберлитами. Во
внутренней части щита выше названные интрузив-
ные породы, включая кимберлиты, имеют протеро-
зойский возраст. Рифейские и фанерозойские ще-
лочные породы и кимберлиты известны только в
Приазовской части и на крайнем северном западе
(Припятский вал) этого региона.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

29