ПЕТРО-1 ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД БУКИНСЬКОГО МАСИВУ І ЙОГО САТЕЛІТІВ (ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОКУКРАЇНСЬКОГО ЩИТА)

О.М. Костенко

РЕЗЮМЕ

У статті висвітлено геологічну будову, петрографічний склад, петрохімічні та геохімічні особливості порід палео-
протерозойського глибинно-камернодиференційованого чотирьохфазного Букинського масиву та його сателі-
тів - малих інтрузій обрамлення (Волинський мегаблокУкраїнського щита). Ці інтрузії-сателіти, у формуванні яких
суттєву роль відігравали процеси внутрішньокамерної диференціації, відповідають першій фазі становлення
зазначеного масиву. Характерною петрографічною особливістю цієї букинської асоціації є ультрамафіт-мафіт-
монцонітовий склад. Саме широкий розвиток монцонітоїдів у складі порід - особлива риса утворень букинського
комплексу. Зазначена породна асоціація загалом належить до толеїтової та вапняно-лужної петрохімічних серій,
а частина порід середнього та кислого складу розташовується на класифікаційній діаграмі в полі сублужних серій.
На діаграмі AFM фігуративні точки складу порід Букинського масиву та його сателітів утворюють тренд з толеїтовою еволюцією магматичного розплаву на початковій і з вапняно-лужною тенденцією на кінцевій стадіях становлення інтрузій. Підвищені кремнекислотність і лужність порід букинської асоціації пов'язуються з контамінацією
материнської базитової магми сіалічним коровим матеріалом під час вторгнення її в кінцеві магматичні камери. За вмістом мікроелементів чіткою позитивною геохімічною спеціалізацією на групу рудних сидерофільних елементів (Cr, Ni, Co, нерідко Sc) відзначаються перидотити й піроксеніти букинської асоціації (за деяких варіацій їх
положення в рангових рядах кларків концентрації), а також габронорити деяких масивів-сателітів.

SUMMARY

Kostenko О.М. Structure, composition, petro- and geochemical features of the rocks of Buky block and its satellites (Volyn megablock of Ukrainian Shield). The geological structure, petrographic composition, petrochemical
and geochemical characteristics of Paleoproterozoic deep-chamber differentiated Buky block (Volyn megablock of Ukrainian Shield) and its small intrusions from the framing are shown. These intrusion satellites, in the formation of which the processes of inner differentiation played a significant role, corresponding to the first phase of this block forming. The
ultramafic - mafic - monzonite composition is a petrographical characteristic feature of this Buky association. The vast spread of monzonites among the rock formations is a special feature of Buky complex. The above mentioned rock association belong to the tholeitic and calc-alkaline petrochemical series; while the some part of rocks are located in the aria
of subalkaline series on the classification chart. On the AFM- figure the figurative points of Buky block rock compositions and its satellites formed tholeitic trend of magmatic melt evolution at the initial stage and calc-alkaline trend - at the final stage of intrusions forming. The increased value of silica and alkalinity of Buky rocks are associated with contamination of
the parent basite magma by the crust substance during its invasion in the final magmatic chamber. As for the content of microelements the peridotites and pyroxenites as well as gabronorites of Zhelyeznyaky and Vila blocks are characterized by a clear positive geochemical specialization of ore siderophile group elements (Cr, Ni, Co, and often Sc).

Костенко Е.Н. Петро- и геохимические особенности пород Букинского массива и его сателлитов (Волынский мегаблокУкраинского щита). В статье освещены геологическое строение, петрографический со-
став, петрохимические и геохимические особенности пород палеопротерозойского глубинно-камернодифференцированного четырехфазного Букинского массива и его сателлитов - малых интрузий обрамления (Волынский мегаблок Украинского щита). Эти интрузии-сателлиты, при формировании которых существенную роль играли процессы внутрикамерной дифференциации, соответствуют первой фазе становления указанного массива. Характерной петрографической особенностью этой букинской ассоциации служит ультрамафит-мафит-
монцонитовый состав. Именно широкое развитие монцонитоидов в составе пород - отличительная черта образований букинского комплекса. Указанная породная ассоциация принадлежит к толеитовой и известковощелочной петрохимическим сериям, однако часть пород среднего и кислого состава располагается на классификационной диаграмме в поле субщелочных серий. На диаграмме AFM фигуративные точки состава пород Букинского массива и его сателлитов образуют тренд с толеитовой эволюцией магматического расплава
на начальной и с известково-щелочной тенденцией на конечной стадиях становления интрузий. Повышенные кремнекислотность и щелочность пород букинской ассоциации связывают с контаминацией материнской
базитовой магмы сиалическим коровым материалом во время вторжения ее в конечные магматические камеры.
По содержанию микроэлементов четкой положительной геохимической специализацией на группу рудных сидерофильных элементов (Cr, Ni, Со, нередко Sc) характеризуются перидотиты и пироксениты букинской
ассоциации (при некоторых вариациях их положения в ранговых рядах кларков концентрации), а также габбронориты некоторых массивов-сателлитов.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

70