ПЕТРОЛОГІЯ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ БАЛКИ ТУНІКОВА (СХІДНЕ ПРИАЗОВ'Я)

В.Г. Моргун

РЕЗЮМЕ

Приазовський мегаблок Українського щита, особливо східна його частина, характеризується широким
розповсюдженням лужних порід. Серед них вагомого значення набувають лужні метасоматити. У межах Східного Приазов'я такі утворення є досить розповсюдженними (Дмитрівка, Хлібодарівка, Петрово-Гнутівський рудопрояв, р-н с. Каплани на р. Кальміус, балки. Чернеча, Вербова, Калмицька та ін.) і описані в численних публікаціях. Однак нещодавно вивлені нові зони поширенння таких метасоматитів. Одна з них - балка Тунікова, де зафіксовано лужні метасоматити, утворені по кварцовій породі. Через велику кількість кремнекислоти і брак заліза такі новоутворені апокварцові метасоматити (феніти) мають низку мінералогічних, і петрографічних особливостей. Подібність структури, текстури цих порід, майже ідентичний мінеральний склад лужних метасоматитів балки Тунікова та фенітів інших регіонів Східного Приазов'я дають підстави вважати їх спорідненими. Ще одним свідченням цього є знахідка у бапьці Тунікова апогранітоїдних альбітитів, подібних за мінералогічними та геохімічними особливостями (підвищений вміст Zr, Nb, Се, La) до встановлених у Дмитрівському кар'єрі.

SUMMARY

Morgun V.G. Petrology of alkaline metasomatites of Tunikova gully (East Azov area). The Azov block of the Ukrainian shield (USh) (specially his eastern part), characterized by wide-spread of alkaline rocks. Among them main importance acquire alkaline metasomatites. In Eastern Azov area these formations spread enough (Khlibodarivka,
Dmytrivka, small ore occurrence Petrovo-Hnutovo, near Kaplany village on the Kal'mius river, gullies of Chernecha, Verbova, Kalmyts'ka etc), and describes in many publications. But in the last time were found the new zones of extension this metasomatites. One of these zones was finding in Tunikova gully, where alkaline metasomatites were formed on
quartz rocks. Thanks to lump of Si02 and deficit of iron these newformed apoquartz metasomatites (fenites) have a number of mineralogical and petrological peculiarities. Likeness of structure, texture of these rocks, almost identical mineral composition alkaline metasomatites of Tunikova gully and the fenites of other regions of East Azov area give grounds to
consider them related. One more evidence of this, is the finding of apogranitoides albitites in Tunikova gully likes the same
in Dmytrivka career, by mineralogical and geochemical peculiarities (high contends of Zr, Nb, Ce, La).

Моргун В.Г. Петрология лужных метасоматитов балки Туникова (Восточное Приазовье). Приазовский мегаблок Украинского щита, особенно восточная его часть, характеризуется широким распространением щелочных пород. Среди них большое значение приобретают щелочные метасоматиты. В Восточном Приазовье
такие образования достаточно распространены (Дмитровка, Хлебодаровка, Петрово-Гнутовское рудопроявление, р-н с. Капланы на р. Кальмиус, балки Чернечья, Вербовая, Калмыцкая и др.) и описаны в многочисленных публикациях. Однако в последнее время выявлены новые зоны распространения этих метасоматитов, в том числе
и находка в балке Туникова, щелочные метасоматиты которой образовались по кварцевой породе. Благодаря большому количеству кремнекислоту и недостатку железа такие новообразованные апокварцевые метасоматиты (фениты) имеют ряд минералогических и петрографических особенностей. Сходство структуры, текстуры
этих пород, почти идентичный минеральный состав щелочных метасоматитов балки Туникова и фенитов других регионов Восточного Приазовья дает основания считать их родственными. Еще одним свидетельством этого служит находка в балке Туникова апогранитоидных альбититов, подобных по минералогическим и геохимическим
особенностям (повышенное содержание Zr, Nb, Се, La) обнаруженным в Дмитровском карьере.
 

 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

65