МЕТАЛОГЕНІЯ ТРАПОВОГО МАГМАТИЗМУ В ДОКЕМБРІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ

М.М. Костенко

РЕЗЮМЕ

У докембрійській історії геологічного розвитку південно-західної частини Східноєвропейської платформи
виділено три етапи трапового магматизму. Показано, що різновіковий докембрійський траповий магматизм цієї
території — свідчення поетапної кратонізації у протерозої мобільної крайової частини і поступового перетворення
її на стабільну платформну область. Становлення трапових комплексів пов'язується з циклічним проявом процесів
тектоно-магматичної активізації, обумовлених зародженням мантійних плюмів і формуванням мантійних
розплавів одного й того ж рівня магмогенерації. Проаналізовані основні риси подібності й відмінності зазначених
утворень та класичних трапових регіонів. Зазначено, що траповий магматизм усіх етапів розвитку в межах цієї
платформи має високу металогенічну продуктивність: з ним пов'язані високі промислові перспективи, зокрема, на
сульфідне мідно-нікелеве зруденіння з супутніми платиноїдами та на самородномідне зруденіння зі сріблом.

SUMMARY

Kostenko М.М. Metallogeny of the trappean magmatism in the Precambrian of South-Western part of the East European platform.

Three stages of trappean magmatism in the Precambrian geological history of South-Western part
of the East European platform are defined. It is shown that the different age of trappean magmatism of this area is evidence
of gradually kratonization of its mobile Proterozoic boundary part and of a gradual transformation into a stable platform
area. The forming of trappean complexes is connected with cyclic manifestation of tectohic-magmatic activation that
are associated with the emergence of the mantle plume and the mantle melts of the same level of magma generation.
The principal features of similarities and differences of formations with classical trappean regions are analysed. It is stated that
all stages of trappean magmatism within East European platform have the large metallogenic capacity and the important commercial
prospects for copper-nickel sulphide mineralization with platinum and native copper mineralization with silver.

Костенко Н.М. Металлогения траппового магматизма в докембрии юго-западной части Восточноевропейской платформы.

В докембрийской истории геологического развития юго-западной части Восточноевро-
пейской платформы выделены три этапа траппового магматизма. Показано, что разновозрастный
докембрийский трапповый магматизм этой территории служит свидетельством поэтапной кратонизации в
протерозое мобильной краевой части и постепенного превращения ее в стабильную платформенную область.
Становление трапповых комплексов связывается с циклическим проявлением процессов тектоно-магматической
активизации, обусловленных зарождением мантийных плюмов и формированием мантийных расплавов одного и
~ого же уровня магмогенерации. Проанализированы основные черты сходства и различий этих образований с классическими трапповыми регионами. Указано, что трапповый магматизм всех этапов развития в пределах этой "платформы характеризуется высокой металлогенической продуктивностю: с ним связаны промышленные перспективы, касающиеся, в частности, сульфидного медно-никелевого оруденения с сопутствующими платиноидами и самородномедного оруденения с серебром.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

16