Концепції оцінювання небезпек і ризиків (геохімічний чинник)

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я.

 

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. Концепції оцінювання небезпек і ризиків (геохімічний чинник). На основі проведення власних досліджень щодо зон екологічної небезпеки природного та техногенного походження за геохімічною складовою розроблена схема еколого-геохімічного аналізу територій. Описано процеси, що призводять до  виникнення зон екологічного ризику, визначено основні елементи-забруднювачі міських агломерацій і елементи-індикатори тектонічних порушень. Надано аналіз геохімічних критеріїв, за якими виконується оцінка зон екологічного ризику.

Ключові слова: еколого-геохімічний аналіз, тектонічні порушення, геохімічні поля, території екологічного ризику.

Kryuchenko N.O., Zhovіnsky E.Ya. Evaluation Concepts Hazards аnd Risks (Geochemical Factors). On the basis of their research on areas of environmental hazards of natural and anthropogenic geochemical component developed by the scheme eco-geochemical analysis areas. The process leading to the emergence of ecological risk zones, the main elements of the polluting urban agglomerations and indicator elements tectonic disturbances. Geochemical analyzes criteria that evaluates environmental risk zones.

Key words: Ecological and geochemical analysis, tectonic violation, geochemical field area of environmental risk.

Крюченко Н.О., Жовинский Э.Я. Концепции оценки опасностей и риска (геохимический фактор). На основе проведения собственных исследований зон экологической опасности природного и техногенного происхождения с учетом геохимической составляющей разработана схема эколого-геохимического анализа территорий. Описаны процессы, приводящие к возникновению зон экологического риска, определены основные элементы-загрязнители городских агломераций и элементы-индикаторы тектонических нарушений. Проведен анализ геохимических критериев, по которым проводится оценка зон экологического риска.

Ключевые слова: эколого-геохимический анализ, тектонические нарушения, геохимические поля, территории экологического риска.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

27