Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку

Жовинсъкий Е.Я.,Крюченко Н.О., Кондратенко О.А., Слободенюк Т.М., Дмитренко К.Е.

Жовинсъкий Е.Я.,Крюченко Н.О., Кондратенко О.А., Слободенюк Т.М., Дмитренко К.Е. Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку. Геохімічні роботи, проведені в межах рудопроявів молібденового зруденіння Ясинець і Прилуки, дозволили встановити комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку. Встановлена можливість геохімічних пошуків молібденового зруденіння за первинними та вторинними ореолами розсіяння хімічних елементів: виділення рудоносних порід можливо здійснювати за первинними ореолами за мультиплікативним коефіцієнтом Мо × Ag × W × Ві × Li × Cu. Виявлення молібденового зруденіння є можливим також за результатами визначення у ґрунтових відкладах вмісту такої асоціації елементів - W, Мо (визначення валового вмісту) та Сu (за вмістом рухомих форм). Найбільш ефективним під час дослідження ґрунтових відкладів є використання мультиплікативного коефіцієнту – Мо × W × Аg × Сu.

РЕЗЮМЕ. Геохимические работы, проведенные на территории молибденовых рудопроявлений Ясинец и Прилуки, позволили установить комплексные геохимические критерии выявления тектонических зон, перспективных для поисков молибденовых рудопроявлений Волынского мегаблока. Установлена возможность производить геохимические поиски молибденового оруденения по первичным и вторичным ореолам рассеяния химических элементов: выделении рудоносных пород по первичным ореолам по мультипликативному коэффициенту Мо × Ag × W × Ві × Li × Cu. Выявление молибденового оруденения возможно также по результатам определения в почвенных отложениях содержания такой ассоциации элементов - W, Ag, Мо (определение валового содержания) и Сu (по содержанию подвижных форм). Наиболее эффективен в процессе исследования почвенных отложений мультипликативный коэффициент - Мо × W × Аg × Сu.

SUMMARY. Geochemical work conducted within the ore and molybdenum ore-formation Yasynets and Priluki, identified the complex geochemical criteria for identifying tectonic zones, promising to find Vokrn megablock molybdenum ore. The possibility of geochemical molybdenum ore-formation searches for primary and secondary scattering halo of elements: the allocation of ore-bearing rocks can be made on the original halo for the multiplicative factor of Мо × Ag × W × Ві × Li × Cu. Detection of molybdenum ore- formation as possible after the determination of content in soil sediments such association elements - W, Ag, Mo (definition of gross content) and Сu (the contents of mobile forms). The most effective during the investigation of soil deposits is to use multiplicative factor - Мо × W × Аg × Сu.

Номер журналу: 

Сторінка: 

5