Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України

Язвинська М.В., Жук О.А.

Язвинська М.В., Жук О.А. Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України. З метою проведення моніторингу вмісту групи хімічних елементів у ґрунтах степової ландшафтно-геохімічної зони досліджено сім заповідних ділянок. Сформульовані основні закономірності розподілу важких металів та їх рухомих форм залежно від фізико-хімічних властивостей ґрунтів цих заповідних територій, проведений екологічний моніторинг ґрунтів філіалів трьох заповідників (Українського степового природного, Луганського природного, Чорноморського біосферного). Розроблені методичні засади дослідження розподілу важких металів для визначення екологічного ризику територій.

С целью проведения мониторинга содержания группы химических элементов в почвах степной ландшафтно-геохимической зоны исследовано семь заповедных участков. Сформулированы основные закономерности распределения тяжелых металлов и их подвижных форм в зависимости от физико-химических свойств почв этих заповедных территорий, проведен экологический мониторинг почв филиалов трех заповедников (Украинского степного природного, Луганского природного, Черноморского биосферного). Разработаны методические основы исследования распределения тяжелых металлов для определения экологического риска территорий.

With the purpose of conducting of monitoring of contents of group of chemical elements seven protected areas are researched in soils of steppe landscape geochemical zone. Basic conformities to the law of division of heavy metals and their mobile forms are formulated in soils of these protected territories, the ecological monitoring of soils of branches of three preserves is conducted (Ukrainian steppe natural Lugansk natural, Black Sea biosphere).

Номер журналу: 

Сторінка: 

56