ДВА ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ФЛЮОРИТУ В ПОРОДАХ З РІДКІСНОМЕТАЛЬНОЮ МІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ

Т.М. ЛУПАШКО, К.О. ІЛЬЧЕНКО, Г.О. КУЛЬЧИЦЬКА, Т.М. ШУРИГА

За спектрами рентгенолюмінесценції, інфрачервоного поглинання та флюїдними включеннями
встановлено два генетичні типи флюориту в Zr-TR-рудопроявах. Вони відрізняються між собою за
схемою ізоморфних заміщень в аніонній підґратці (ОН- →F-), вмістом молекулярної води, складом
флюїдних включень. Утворення двох типів флюориту пов'язане з еволюцією мінералоутворювального
середовища.

SUMMARY
Two genetic types of fluorite in Zr-TR-rocks were ascertained
by X-ray luminescence, infrared spectroscopy
and fluid inclusions data. They differ by the scheme of
isomorphic substitutions in anion sublattice (OH- →F-),
molecular water content and composition of fluid inclusions.
Two fluorite types formation were caused by
evolution of mineralforming medium.

РЕЗЮМЕ
Установлены по спектрам рентгенолюминесцен-
ции, инфракрасного поглощения и флюидным
включениям два генетических типа флюорита в Zr-
TR-рудопроявлениях. Они отличаются между собой
по схеме изоморфных замещений в анионной под-
решетке (ОН- →F-), содержанию молекулярной
воды и составу флюидных включений. Образование
двух типов флюорита связано с эволюцией минера-
лообразующей среды.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

77