Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну

Кухар М.В., Крюченко Н.О.
Кухар М.В., Крюченко Н.О. Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод  Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. Висвітлено результати геохімічних досліджень підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну у четвертинних, палеогенових та кам’яновугільних відкладах. Визначено зміну складу підземних вод та коефіцієнт їх метаморфізації (Км – rNa/rCl). Встановлено залежність між мінералізацією та значенням Км: найнижчі значення Км (від 0,5 до 0,8) відповідають максимальній мінералізації (180–300 г/дм3, для води кам’яновугільних відкладів), а високі значення Км (від 1,2 до 10) – мінімальній (0,3–1,4 г/дм3, для води четвертинних відкладів). Км – це гідрогеохімічний критерій міграції підземних вод, який вказує на наявність поступової зміни сольового складу води і переходу в інший тип.
Ключові слова: коефіцієнт метаморфізації, підземні води, мінералізація.
 
Кухар М.В., Крюченко Н.О. Гидрогеохимические критерии миграции подземных вод Днепровско-Донецкого артезианского басейна. Представлены результаты геохимических исследований подземных вод Днепровско-Донецкого артезианского бассейна в четвертичных, палеогеновых и каменноугольных отложениях. Определено изменение состава подземных вод, и соответственно коэффициент их мета морфизации (Км – rNa/rCl), по которым установлена зависимость между минерализацией вод и значением Км: низкие значения Км (от 0,5 до 0,8) соответствуют максимальной минерализации (180–300 г/дм3, для воды каменноугольных отложений), а высокие значения Км (от 1,2 до 10 – минимальной (0,3–1,4 г/дм3, для воды четвертичных отложений). Км – это геохимический критерий миграции подзем ных вод, он указывает на наличие постепенного изменения солевого состава воды и перехода в другой тип.
Ключевые слова: коэффициент метаморфизации, подземные воды, минерализация.
 
Kukhar M.V., Kryuchenko N.O. The hydrogeochemistry criteria of migration of underground waters of Dnepr-Donetsk artesian basin. The results of geochemical researches of underground waters of the Dnepr-Donetsk artezians basin are reflected in the Quaternary, Paleogene and Carboniferous sediments. The change in composition of the underground waters, and therefore their rate of metamorphism (Km – rNa/rCl), for which a correlation between the salinity of water and the value of Km : low Km values (0.5 to 0.8) correspond to the maximum salinity (180–300 g/dm3) for the treatment of underground waters Carboniferous sediments, and high values of Km (1.2 to 10) correspond to the minimal mineralization (0.3–1.4 g/dm3) for the treatment of Quaternary sediments. Km is geochemical criteria for groundwater migration and indicates a gradual change in the composition of the salt water and the transition to a different type.
Keywords: сoefficient metamorphism, underground water, salinity.

 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

30