ГОРИЗОНТАЛЬНА ЗОНАЛЬНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ЗА РУХОМІСТЮ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТОВИХ ВІДКЛАДАХ

Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський

Висвітлено результати геохімічних досліджень ґрунтових відкладів на території Українського щита. Проведено районування його території за однотипним розрізом четвертинної осадової товщі та подібними
умовами геохімічної міграції хімічних елементів. Визначено вміст Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Cr (валовий і рухомих форм), розраховано коефіцієнт рухомості, за яким доцільно оцінювати ступінь рухомості елементів у ґрунтах. Доведено існування горизонтальної зональності цієї території за рухомістю хімічних елементів у ґрунтових відкладах – зменшення в напрямку з північного заходу на південний схід.

РЕЗЮМЕ

Крюченко Н.О., Жовинский Э.Я. Горизонтальная зональность территории Украинского щита по подвижности химических элементов в почвенных отложениях. Представлены результаты геохимических исследований почвенных отложений территории Украинского щита. Проведено районирование его территории по
однотипному разрезу осадочной толщи и общим условиям геохимической миграции химических элементов. Определено содержание Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Cr (валовое и подвижных форм), рассчитан коэффициент подвижности, по которому целесообразно оценивать степень подвижности элементов в почвах. Доказано существование горизонтальной зональности этой территории по подвижности химических элементов в почвенных отложениях – уменьшение в направлении с северо-запада на юго-восток.

SUMMARY
Kryuchenko N.O., Zhovinsky E.Ya. Horizontal zonation of the territory of the Ukrainian Shield for mobility of chemical elements in soil sediments. Deals with the results of geochemical studies of soil deposits territory of the
Ukrainian Shield (USh). A zoning of the USh cut for uniform sedimentary strata and common conditions geochemical migration of chemical elements. Content determined Cu, Ni, Co, Zn, Pb, Cr (gross and mobile forms),
calculated mobility ratio, which should assess the mobility of elements in soils. The existence of horizontal zonation of the territory of the USh for the mobility of chemical elements in soil sediments - a decrease in the direction
from northwest to southeast.
 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

64