ГЕОХІМІЧНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОНАЦИТУ З ОСАДОВИХ УТВОРЕНЬ УКРАЇНИ

О.О. АНДРЕЄВ, О.В. АНДРЕЕВ, С.П. САВЕНОК

Резюме

За допомогою методу рентгеноспектрального флуоресцентного аналізу окремих мікрокристалів
визначено вміст Sr, Y, Pb, ТИ, U в монацитах з четвертинних, неоген-пачеогенових та девонських відкладів,
методу загального свинцю - вік кожного кристачу. Загачьна кількість досліджених кристалів - понад 2500.
Виявлено значне поширення моноцитів неопротерозой-пачеозойського віку в осадових утвореннях України
та встановлені їхні геохімічні особливості

РЕЗЮМЕ
Проведено аналіз ізотопно-геохімічних даних щодо
ранньої кори Землі, що дозволяє встановити певні об-
меження на час виникнення, масштаби і геохімічні
особливості первинної кори Землі. Найінформативні-
шою виявились короткоіснуюча 146Sm/142Nd система,
ізотопний склад свинцю найдавніших порід Гренлан-
дії і геохімічні дані про найдавніші циркони віком до
4,4 млрд pp. Наявність аномалії 142Nd в породах Захід-
ної Гренландії, свідчить про ранню диференціацію
речовини Землі (25-75 млн pp. після акреції) на "збід-
нену мантію" і на "збагачену" (базальтову кору) (Саго
et al., 2006; Benett et al., 2007). Дані про поведінку сви-
нець-свинцевої ізотопної системи у найдавніших ко-
рових утвореннях Західної Гренландії і Лабрадору
свідчать, що ортогнейси віком 3,85 млрд pp. були вип-
лавлені зі "збагаченої"" кори, яка мала базальтовий
склад і високе значення |х (238U/204Pb = 10,9) (Kamber
et al., 2003). Ізотопно-геохімічні особливості найдав-
ніших цирконів у пізньоархейських зеленокам'яних
поясах блоку Ілгарн (Австралія) свідчать про існуван-
ня земної кори і води на поверхні Землі вже 4,4 млрд
pp. тому назад (Wilde et al., 2001).

SUMMARY
The analysis of isotopic-geochemical data of the early
of Earth's crust is carried out, that allows to establish
definite limitations on the time of formation, scales and
geochemical features of primary Earth's crust. Most informative
are turned to be short-lived 146Sm/142Nd system,
isotopic composition of lead of the most ancient
rocks of Greenland and geochemical data on the most
ancient zircons at the age of 4.4 Ga. The 142Nd anomaly
found in the rocks of Western Greenland, testifies to
early differentiation of Earth matter (25-75 mln years
after the accretion) on "depleted" and "enriched" (basaltic)
crust (Caro et al., 2006; Benett et al., 2007). Data on
the behaviour of lead-lead isotopic system in the most
ancient crustal formations of Western Greenland and
Labrador testify for the fact that ortogneiss of 3.85 Ga
in age was formed by melting from the "enriched" crust
of basaltic composition and high ц, value (238U/204Pb =
10.9) (Kamber et al., 2003). Isotopic-geochemical features
of the most ancient zircons in the late Archean greenstone
belts of the Yilgam block, Australia testify to the
existence of the crust and water at the surface the Earth by
the time of 4.4 Ga (Wilde et al., 2001).

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

4