Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження

О.А. Жук

Статтю присвячено вивченню екзогенних сольових ореолів літію природного і техногенного походження,
вста новлено їхні параметричні характеристики. У межах дослідної ділянки виділено 3 типи сольових ореолів.

Жук Е.А. Геохимические особенности распределения лития в солевых ореолах гетерогенного происхождения.
Статья посвящена изучению геохимических особенностей солевых ореолов лития природного и
техногенного происхождения. Установлены параметрические характеристики ореолов. Выделено три типа
солевых ореолов в пределах изучаемой территории.

Zhuk O.A. Geochemical peculiarities of distribution of lithium in salt halos heterogeneous origin. The article is dedicated
to studying of the geochemical peculiarities of exogenic lithium salt halos lithium natural and technogenic
origin. Installed parametrik characteristics of exogenic salt lithium halos. There are three types of salt halo within
the study area.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

81