Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва

реферат

 

Звіт про НДР: 174 с., 5 розділів, 31 таблиця, 34 рисунки, 101 посилання.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, підземні і поверхневі води, донні відклади водойм Києва.

Ціль роботи – дослідити закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах довкілля навколишнього середовища Київської міської агломерації.

Методи дослідження: загальний хімічний аналіз, мінералогічний, гранулометричний, потенціометричний, атомно-абсорбційний, мас-спектрометрія з індуктивно пов’язаною плазмою. Для математичної і статистичної обробки отриманих даних - пакети програм Origin 7.0 та Microsoft Excel; для побудови картосхем - геоінформаційні системи MapInfo Professional та Golden Software Surfer; для математичного моделювання форм міграції хімічних елементів – програмний комплекс GEMS.

В результаті літо геохімічних досліджень виявлено техногенні геохімічні аномалії у ґрунтових відкладах Києва. Встановлено збільшення вмісту полютантів у десятки разів у порівнянні з фоном. Показник сумарного ґрунтового забруднення коливається в межах 20-80, побудовано відповідну карту. Побудовано ряди інтенсивності забруднення і рухомості важких металів в ґрунтах з різним техногенним навантаженням. В техногенно забруднених ґрунтах промислових зон встановлено зміни у співвідношенні форм знаходження мікроелементів, збільшується вміст рухомих форм та змінюються фізико-хімічні властивості.

У питних артезіанських водах м. Києва встановлено вміст мікроелементів: V, Co, Ni, Cd, Ti, Zr, Ce, Sc, La, Y, Yb за медіанним значенням вибірки, показник якої запропоновано прийняти в якості природного фону. Доповнено базу гідрогеохімічних даних стосовно динаміки зміни концентрації Ba, Cr, Ag, Fe, Mn, Cu, Sr, Mo, Zn. Розглянуто закономірності розподілу важких металів в донних відкладах найбільших водойм, встановлено забруднення донних відкладів на небезпечному рівні в озері Нижній Тельбін.

Результати дослідження можуть бути використані господарюючими суб’єктами, управлінськими та природоохоронними організаціями при екологічній оцінці компонентів довкілля урбанізованих територій України.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0111U008698

Роки виконання: 

2012 до 2016