Геоекологічний моніторинг снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника

Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С.
Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Папарига П.С. Геоекологічний моніторинг снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника. Проаналізовано вміст мікроелементів у сніговому покриві гірських вершин Чорногірського, Угольсько-Широколужанського, Кузій-Трибушанського та Свидовецького заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника. Встановлено фоновий вміст мікроелементів, визначено їх просторовий розподіл та проведено моніторингові дослідження. Визначено, що вміст Cu, Mn, Cr, Cd, Pb, Co, Ni, As у сніговому покриві гірських вершин менший за ГДК у десятки і сотні разів. Тільки вміст цинку перевищує ГДК у десять разів, причому підвищення вмісту відбувається у напрямі від Угольсько-Широколужанського (97,94 ppb) до Чорногірського масиву (203,88 ppb). Зважаючи на те, що переважний напрям вітру – з південного сходу на північний захід – можна припустити, що забруднення надходить з Румунії. За результатами аналізування накопичення мікроелементів у сніговому покриві гірських віршин різних висотних поясів встановлено, що тільки вміст хрому та цинку удвічі більший у субальпійському поясі, ніж у середньогірному. Для інших металів закономірностей розподілу за висотними поясами не виявлено. Завдяки моніторинговим дослідженням вмісту мікроелементів у сніговому покриві гір - Говерла, Петрос, Менчул, Щавна та Щербан встановлено тенденцію підвищення вмісту свинцю у період з 2010 до 2013 р., та зменшення вмісту кадмію. Більшу увагу варто приділити вмісту цинку, що перевищує ГДК у 10 разів (2011, 2013 р. – гори Петрос та Щербан) і визначенню джерела його надходження.
Ключові слова: сніговий покрив, Карпатський біосферний заповідник, мікроелементи, моніторинг.
 
Kryuchenko N.O., Zhovinsky E.Ya., Papariga P.S. Geoenvironmental snow cover monitoring of subalpine and alpine altitudinal
belts Carpathian biosphere reserve. Analyzed the content of trace elements in snow mountain peaks Montenegrin, Uholka-Shyrokoluzhansky, Kuzy-Tribushanskogo and Svydovets reserve area of the Carpathian Biosphere Reserve (CBR). Determine the background content of trace elements, their spatial distribution is established and conducted monitoring studies. The content of Cu, Mn, Cr, Cd, Pb, Co, Ni, As in snow mountain peaks less MPC in the tens and hundreds of times, only the zinc content exceeds MPC ten times, and increase the content is in the direction – from Uholka -Shirokoluzhanskogo (97,94 ppb) to the Montenegrin array (203,88 ppb). Despite the fact that the wind direction – from the southeast to the northwest, you can prevent the pollution of snow cover from Romania. In the analysis of the accumulation of trace elements in snow mountain virshin different altitudinal zones found that only the contents of chromium and zinc 2-fold greater in the subalpine zone than in middle. For other metals no trends of their distribution by altitude zones were found. When conducting monitoring studies of trace elements in snow (mountain – Goverla, Petros, Menchul, Szczawna, Scherban) established upward trend of lead from 2010 to 2013, and to reduce the cadmium. Increased attention should be paid to the content of the zinc content of which exceeds the MPC by 10 times in 2011 and 2013 –Petros, mountain Scherban and the source of his income.
Key words: snow cover, Carpathian Biosphere Reserve, trace elements, monitoring.
 
Крюченко Н.О., Жовинский Э.Я., Папарига П.С. Геоэкологический мониторинг снежного покрова субальпийского и высокогорного высотных поясов Карпатского биосферного заповедника. Проанализировано содержание микроэлементов в снежном покрове горных вершин Черногорского, Угольско-Широколужанского, Кузий-Трибушанского и Свидовецкого заповедных массивов Карпатского биосферного заповедника. Определено фоновое содержание микроэлементов, установлено их пространственное распределение и проведены мониторинговые исследования. Установлено, что содержание Cu, Mn, Cr, Cd, Pb, Co, Ni, As в снежном покрове горных вершин меньше ПДК в десятки и сотни раз. Только содержание цинка превышает ПДК в десять раз, причем повышение содержания происходит в направлении от Угольско-Широколужанского (97,94 ppb) до Черногорского массива (203,88 ppb). Несмотря на то, что преобладающее направление ветра – с юго-востока на северо-запад, можно допустить, что загрязнение снежного покрова происходит со стороны Румынии. При анализе накопления микроэлементов в снежном покрове горных вершин разных высотных поясов установлено, что только содержание хрома и цинка вдвое выше в субальпийском поясе, чем в среднегорном. Для других металлов никаких тенденций их распределения по высотным поясам обнаружено не было. При проведении мониторинговых исследований содержания микроэлементов в снежном покрове гор Говерла, Петрос, Менчул,
Щавна и Щербан установлена тенденция повышения содержания свинца с 2010 по 2013 годы, и уменьшение содержания кадмия. Особое внимание следует уделить содержанию цинка, превышаущему ПДК в 10 раз в 2011 и 2013 годах (горы Петрос и Щербан) и источнику его поступления.
Ключевые слова: снежный покров, Карпатский биосферный заповедник, микроэлементы, мониторинг.

 

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

46