ВИСОКОТИТАНИСТІ МЕТАБАЗИТИ ТА АПОБАЗИТОВІ МЕТАСОМАТИТИ ЧЕМЕРПІЛЬСЬКОЇСТРУКТУРИ: ПЕТРОГРАФІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В ПОРІВНЯННІ З МЕТАБАЗИТАМИ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ

В. О. Гаценко

РЕЗЮМЕ

У статті надано характеристику метабазитам та апобазитовим метасоматитам Середнього Побужжя з підвище-
ним вмістом титану (Ті02 > 2,5 %), виявленим Правобережною експедицією в Чемерпільській структурі Сини-
цівського блоку Голованівської шовної зони. Надано петрографічну, мінералогічну та геохімічну характеристику
порід, та проведено їх порівняння з метабазитами інших структур Середнього Побужжя для з'ясування ступеня
їхньої спорідненості. Мінеральний склад високотитанистих метабазитів Чемерполя повністю відповідає умовам
амфіболітової фації, в яких вони були перетворені. У породах відсутні піроксени, що відрізняє їх від загальної маси
метабазитів Середнього Побужжя. Особливостями хімічного складу метабазитів та апобазитових метасоматитів є
збагаченість на FeO, Ті02, К20, Р205, збідненість на MgO, CaO, Fe203, Ni, Cr, Co, Nb, Ga. Високотитанисті
метабазити Чемерпільської структури за особливостями речовинного складу суттєво відрізняються від загальної
маси метабазитів Середнього Побужжя и належать до іншої геологічної формації. Зважаючи на подібність їхнього
хімічного складу до базитів анортозит-рапаківігранітної формації, припускаємо, що високотитанисті метабазити
Чемерпільської структури являють собою прояви дайкових диференційованих тіл цієї формації у Середньому
Побужжі. Високий вміст Fe і підвищений Ті та низький Mg, Сг та Ni, свідчать про високий ступінь диференціації
порід. Повна відсутність магнетиту в цих метабазитах та апобазитових метасоматитах вказують на утворення
порід за умови низької фугітивністі кисню.

SUMMARY

Gatsenko. V. О. High-titaniferous metabasites and apobasitous metasomatites of Chemerpil structure: petrographic
and chemical characteristics in comparison with metabasites of Middle Boug area.
This article presents the high-titaniferous metabasites (Ti02 > 2,5 %) and apobasitous metasomatites which are new for Middle Bug area. They were revealed by Pravoberezhna Expedition in structure of Synytsivskii block that belongs to Golovanivsk sutural zone.
Petrographic, mineralogical, and geochemical characteristics of the rocks are submitted. The high-titaniferous metabasites
are compared with metabasites of other Middle Bug area structures so that degree of their similarity to be clarified.
Mineral composition of Chemerpil high-titaniferous metabasites fully corresponds to amphibolite facies conditions in
which they were transformed. There are no pyroxenes in these rocks and according to that the rocks vary from common
metabasites of Middle Bug area.
Chemical composition peculiarities of the metabasites and apobasitous metasomatites are following: enrichment with
FeO, Ti02, K20, P205; and law content of MgO, CaO, Fe203, Ni, Cr, Co, Nb, Ga.
High-titaniferous metabasites of Chemerpil structure essentially vary from the large majority of Middle Bug area metabasites
by their chemical composition peculiarities. They belong to other geological formation. Taking into account their
conformity (by chemical composition) to basites of anorthosite-rapakivi-granite formation, is assumed that Chemerpil
high-titaniferous metabasites are development of dyke differentiated bodies of that formation in Middle Bug area. High
content of Fe, raised Ті, low Mg, Cr and Ni indicate the high degree of rock differentiation. Total lack of magnetite in
Chemerpil metabasites and apobasitous metasomatites is evidence of rock formation under low oxygen fugitivity.

Гаценко В.А. Высокотитанистые метабазиты и апобазитовые метасоматиты Чемерпольской структуры: петрографические и химические особенности (сравнение с метабазитами Среднего Побужья).     В статье дана характеристика метабазитов и апобазитовых метасоматитов Среднего Побужья с повышенным содер-
жанием титана (ТЮ2 > 2,5 %), выявленных Правобережной экспедицией в Чемерпольской структуре Синицевского блока Голованевской шовной зоны. Приведено описание минералого-петрографических и гео-
химических особенностей пород и сравнение их с метабазитами других структур Среднего Побужья для выяснения степени их подобия. Минеральный состав высокотитанистых метабазитов Чемерполя полностью отвечает условиям амфиболитовой фации, в которых они были метаморфизованы. В породах полностью отсутствуют пироксены, что отличает их от основной массы метабазитов Среднего Побужья. Химический состав пород характеризуется высоким содержанием FeO, ТЮ2, К20, Р205, и низким - MgO, CaO, Fe203, Ni, Cr, Со, Nb, Ga.
Высокотитанистые метабазиты Чемерпольской структуры по вещественному составу существенно отличаются от основной массы метабазитов Среднего Побужья и относятся к иной геологической формации. Беря во внимание подобие химических составов базитов и анортозитов рапакивигранитной формации, предполагаем, что высо-
котитанистые метабазиты Чемерпольской структуры представляют собой проявления дайковых дифференцированных тел этой формации в Среднем Побужье. Высокое содержание Fe, повышенное - Ті та низкое - Mg, Сг и Ni свидетельствуют о высокой степени дифференциации пород. Полное отсутствие магнетита указывает на
условия низкой фугитивности кислорода.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

54