Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи

РЕФЕРАТ

Том 1.

Звіт про НДР: 172 с., 46 рис., 28 табл. 180 джерел.

Об’єкт дослідження – алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди та інші мантійні мінерали Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел алмазу.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

Надані результати дослідження типоморфізму морфології, хімічного складу і фізичних властивостей мантійних мінералів, кристалічних включень в них та їх парагенезисів. Схарактеризовано ізотопний склад вуглецю українських розсипних алмазів, склад і вміст домішково–структурних дефектів та склад і особливості мінеральних і флюїдних включень в їхніх кристалах. На основі цих результатів проведена реконструкція алмазоутворювального середовища (парагенезиси), складу алмазоутворювального флюїду (ростова система) і РТ-умов росту алмазів. Надана характеристика субсолідусних перетворень мантійних мінералів у кімберлітах Приазов’я.  З врахуванням типоморфних ознак вивчених мантійних мінералів визначені геолого-генетичні типи корінних джерел алмазу.

Результати НДР можуть бути використані при проведенні пошукових робіт на алмаз. Робота має науково-теоретичне та практичне значення.

 

Том 2.

Звіт про НДР: 185 с., 57 рис., 29 табл., 106 джерел посилань.

Об'єкт дослідження – кімберліти, лужно-ультраосновні породи,  мантійні мінерали із цих порід та ореолів розсіювання їх у осадових породах Українського щита та Карпат.

Мета роботи – локалізація перспективних ділянок для пошуків кімберлітів, вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування кімберлітів.

Методи дослідження – шліхомінералогічні, оптико-спектроскопічні, електронно-зондові, LA-ICP MS, ізотопно-геохімчні.

Наведено результати вивчення речовинного складу дайок олівінових меланефелінітів Губківського прояву із північного заходу Українського щита. З'ясовано, що вони вкорінялись у земну кору 2047±10 млн років назад. Охарактеризовано склад та геохімічні особливості піропів із верхньокрейдових і четвертинних відкладів басейну верхньої течії р. Дністер. Встановлена їх схожість з піропами із інтрузій піропових перидотитів і піроксенітів палеозойського віку Богемського кристалічного масиву. Наведено дані про склад і геохімічні особливості порід верхньої мантії під Українським щитом. Обговорюються результати визначення ізотопного віку цирконів із кімберлітів східного Приазов'я Показано, що фенокристні циркони мають девонський вік, а ксенокристні – палеопротерозойський і архейський. Наведено результати досліджень кластогенного рутилу із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи, та спрогнозовані петротипи його материнських порід і місця їх імовірного розміщення.

Результати НДР використані виробничими організаціями при прогнозуванні і пошуках кімберлітів.

Робота має важливе наукове і прикладне значення.

 

 

 

 

Автори: 

Інші автори: 

Щеглова Л., Соболєв В.

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U006805

Роки виконання: 

2013 до 2017