ґрунти

Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна.

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

Вплив органічної речовини на розподіл важких металів в грунтах Житомирського Полісся

В статті представлений розподіл форм важких металів у грунтах Житомирського Полісся залежно від вмісту органічної речовини.

Моніторинг стану ґрунтів заповідних територій степової ландшафтно-геохімічної зони України

У статті наведено порівняння сучасних параметрів грунтів заповідної території "Хомутовський степ" з параметрами, отриманими під час масштабних робіт, проведених тут понад 10 років тому. Встановлено, що вміст деяких важких металів та їх рухомих форм дещо збільшився, що свідчить про деякий антропогенний вплив на територію заповідника, який не має постійного джерела.

Геохимические особенности распределения лития в осадочных породах Приднестровья

Геохімічні дослідження домезозойских осадових відкладів і грунтів дозволили встановити основні закономірності розподілу в них літію та його кореляційні зв'язки з іншими хімічними елементами.

Феригідрит у природі

Стаття є другою частиною огляду світової літератури щодо феригідриту (першу надруковано у № 4, 2011). Проведено аналіз літератури, присвяченої вивченню умов утворення та накопичення феригідриту в природних системах: ґрунтах, поверхневих і ґрунтових водах, гідротермальних виливах, еолових та гляціальних осадах, океанах. Висвітлено роль мікроорганізмів у процесах зародження, фазових перетворень та руйнування частинок феригідриту. Описано умови утворення феригідриту в навколишньому середовищі внаслідок корозійного процесу.

Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію

На прикладі чотирьох ділянок — Полохівської (родовище петалітів), Пержанської (рідкісноземельно-флюоритове зруденіння), Ясинецької (молібденове зруденіння) та Арцизької (в межах впливу тектонічного розлому) встановлено екзогенні сольові ореоли літію. Доведено, що існує кореляційний зв’язок між вмістом літію у ендогенному ореолі та вмістом літію у екзогенному сольовому ореолі. Вперше доведено, що екзогенні сольові ореоли літію (разом з іншими геохімічними методами) можуть бути використані під час геохімічних пошуків корисних копалин.

Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища

Вивчено розподіл і форми знаходження важких металів у ґрунтах і компонентах навколишнього середовища поблизу комбінатів чорної металургії м. Маріуполь. Встановлено, що багаторічна діяльність комбінатів (МК "Азовсталь" — 78 рр., "ММК ім. Ілліча" — 114 рр.) призвела до забруднення ґрунтів, рослинності, донних відкладів важкими металами. Валовий вміст важких металів у ґрунтах і донних відкладах поблизу підприємств чорної металургії вищий від фонових значень. Вивчено форми знаходження важких металів у забруднених і фонових ґрунтах поблизу МК "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча".

Підписатися на RSS - ґрунти