УРАН

Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 137 с., 59 рис., 46 табл.,  134 джерел.

Объект досліджень – рудопрояви і родовища калій- і натрій-уранової формацій в докембрійських комплексах  центральної частини Українського щита (УЩ).

Мета роботи – геохімія, мінералогія та вік  уранового зруденіння в докембрійських комплексах УЩ.

Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит

Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин В.О. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит.

Геохімія ніобію, торію і урану в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит

У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб із кернів свердловини, якою були перетнуті торій-ураноносні альбітити Новоолексіївського рудопрояву Партизанського рудного поля Центральноукраїнського урановорудного району (Український щит), з’ясовано, що зі збільшенням масових часток як урану, так і торію, збільшується масова частка ніобію. Статистичний зв’язок ніобію й урану в альбітитах класифікований як високий (оцінка коефіцієнта рангової кореляції Спірмена » 0,73), ніобію й торію – як помітний (оцінка коефіцієнта рангової кореляції Спірмена » 0,68).

Геохімічні особливості кристалічних порід центральної частини Кочерівської западини (Український щит)

Визначені геохімічні особливості та характер розподілу елементів у породах центральної частини Кочерівської западини УЩ. Встановлено, що для кристалічних порід цієї структури характерні два типи геохімічних асоціацій. Ці асоціації притаманні двом окремим формаціям порід: перший – Th, U, Bi, Mo, Pb – урановим родовищам калій-уранової формації, другий – Cr, Ni, Co, Cu, Zn, V, Sc – метабазитам.

Геотектоника, глубинное строение и рудные месторождения Киро- воградского рудного района Украинского щита по геофизическим данным

Рассмотрены результаты трехмерного геофизического моделирования земной коры и мантии Кировоградского рудного  района  (КРР),  расположенного  в  пределах  центральной  части  Ингульского  мегаблока  Украинского щита. Показано, что КРР, в сравнении с соседними территориями, практически по всем геофизическим параметрам аномален, а мантия под Ингульским мегаблоком отличается от мантии соседних регионов до глубины почти 1000 км, что отражено и в металлогенических особенностях КРР.

Генезис и прогнозирование золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского Щита

На основании петролого-геохимических данных обосновывается генезис золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского щита и намечено его прогнозирование. Богатое золото-кварцевое архейское гидротермально-окисленное оруденение залегает в кварцитах и кварцевых конгломератах, наиболее известно оно в системе Витватерсранд в Южной Африке, но вполне вероятно и в Украинском щите.

Анализ гипотез образования урановорудных объектов формации щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита

По поводу генезиса уранового оруденения в щелочных натриевых метасоматитах центральной части Украинского щита высказывались самые разнообразные гипотезы. Уровень современных знаний позволяет отказаться от большей части из них. Только гипотезы, исходящие из глубинной (мантийной) природы рудоформирующих растворов, способны объяснить главные особенности формирования щелочных натриевых метасоматитов и сопряженного с ними уранового оруденения.
 

Mineraloge-geochemical regularity of U-ore localization in Inguletski Megablock (Ukrainiane Schield)

Object of investigation - crystalline rocks from deposits of uranium-potassic and uranium-sodic associations of Precambrian complexes of Ingul megablock, the Ukrainian Shield. The aim of the work - to develop mineralogical-geochemical and secular criteria of searches for uranium deposits of potassic-uranium (K-U) and sodic-uranium (Na-U) associations in Precambrian complexes of Ingul megablock of the Ukrainian Shield (USh).

Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита)

Проведено дослідження рубідій-стронцієвої ізотопної системи в ряду послідовного метасоматичного перетворення гранітів новоукраїнського типу в ураноносні альбітити: граніт – альбітит безрудний – альбітит рудний. Вивчено ізотопні системи валових проб порід, апатиту та плагіоклазу із порід Докучаєвського родовища й апатиту із Новоукраїнських гранітів Капустянського кар’єра. Встановлено тенденцію до зниження значення первинного ізотопного відношення 87Sr/86Sr від незмінених гранітів (0,725) до безрудних альбітитів (0,7121–0,7146) і далі до альбітитів рудних (0,7108–0,7088).

Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита

У статті наведено результати уран-свинцевого ізотопного датування порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита. На прикладі Калинівського родовища, розташованого в межах Братсько-Олексіївського рудного району (Братський синклінорій), приблизно в 18 км на північний схід від м. Первомайськ, показано, що вік гранітів Лисогірського масиву (2029,1 ± 2,5 млн рр.), визначений уран-свинцевим ізотопним методом за акцесорним монацитом, практично співпадає з віком уранової мінералізації (2029 ± 6,2 млн рр.), встановленим тим самим методом за уранінітом.

Сторінки

Підписатися на RSS - УРАН