Український щит

Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  88 с., 28 рис., 23 табл., 61 джерело

Звіт про науково-дослідну роботу містить результати трирічних (2016-2018 роки) незакінчених через передчасну смерть основних виконавців та ініціаторів проекту, досліджень наукового колективу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка.

Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита)

Визначено вік і температуру кристалізації, а також досліджено геохімічні особливості рутилів із алмазоносних кон гломератів і пісковиків палеопротерозойської Білокоровицької западини. Вік цих теригенних відкладів становить 1800–1960 млн рр. За хімічним складом рутили можно розділити на дві генетичні групи: метапелітові та мета ма фітові. За температуроюкристалізації досліджені рутили також діляться на дві групи: 550–610 та 660–760 ºC.

Выделение прогнозных площадей зон метасоматитов Украинского щита геоэлектрическими методами

Виділення прогнозних площ зон метасоматитів Українського щита геоелектричними методами

Шеремет Є.М., Ніколаєв І.Ю., Сєтая Л.Д., Агаркова Н.Г.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Native Gold And Diamonds From The Palaeoproterozoic Terrige-Nous Rocks Of The Bilokorovychi Basin, North-Western Region Of The Ukrainian Shield .

Білокоровицька структура розташована у Північно-Західному районі українського щита. її ширина складає від 2 до 6 км за довжини 22 км. структура складена слабо деформованими і метаморфізованими вулканогенно-осадовими породами, що накопичувалися між 1,98 і 1,80 млрд рр. тому. Палеопротерозойські конгломерати і пісковики структури містять  незвичайну  асоціацію  самородного  золота  та  алмазу. самородне  золото  із  білокоровицьких конгломератів  різноманітне  як  за  морфологією  виділень,  так  і  за  хімічним  складом, що  вказує  на  його  різну природу.

Уран-свинцева за цирконом та монацитом геохронологія гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів, Північно-Західний район Українського щита

Розглянуто  нові  результати  U-Pb  датування  цирконів  та  монацитів  із  гранітоїдів  Північно-Західного  району Українського  щита,  виконано  їх  зіставлення  з  раніше  отриманими  даними.  Згідно  із  новими  даними, Красногірський масив кристалізувався 2077 ± 8 млн рр. Тому, Сербівський — 2061 ± 11, Курчицький — 2069 ± 4, Городський — 2070 ± 2, Олександрівський — 2044 ± 9 і Сусловський — 2059 ± 5 млн рр. тому.

Історія геохронологічних досліджень в Україні на прикладі колекції зразків перших датованих порід національного науково-природничого музею НАН України

Описано  загальні  характеристики   перших  датованих  зразків порід українського щита,  депонованих  у національному науково-природничому музеї нан україни. Значну частину з них було відібрано видатними геологами України В.І. Лучицьким і М.І. Безбородьком. Наведено склад і місця відбору зразків.

 

 

 

Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я (Україна)

Розглянуто  геохімічні  особливості  карбонатитів  Приазов’я,  що  просторово  асоціюють  із  габро-сієнітовими  і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла. Більшість карбонатитів представлені кальцитовими різновидами, лише у чернігівському комплексі відомі і  кальцитові,  і  кальцит-доломітові  карбонатити.  Карбонатити  характеризуються  високою  концентрацією  Sr за  пониженої ва,  і REE,  низькою  Ti, Zr, Нf, що  узгоджується  із  середніми  значеннями  для Са-карбонатитів.

Петрология даек субщелочных долеритов коростенского комплекса, Северо-Западный район Украинского щита

Серед  різноманітних  за  віком  та  геохімічними  особливостями  дайкових  порід  Північно-Західного  району Українського щита чітко виокремлюється група сублужних дайок основного складу, які відносять до ранньопротерозойського  (1815—1740  млн  рр.)  Коростенського  анортозит-рапаківігранітного  комплексу.  Геологічні  співвідношення дайок сублужних долеритів з породами Коростенського плутону, а також геохронологічні дані вказують на те, що їх вкорінення відбувалося неодноразово — близько 1800, 1760 та 1750 млн рр. тому.

Проблеми стратиграфії та геохронології Українського щита

Проаналізовано  запропоновані В.П. Кирилюком підходи  та пропозиції щодо схеми  стратиграфічного розчленування  ранньодокембрійських  утворень  українського  щита  в  цілому  та  породної  асоціації  Дністровсько-Бузького мегаблоку,  зокрема. На прикладі  суперкрустальних  утворень Дністровсько-Бузького мегаблоку показано, що серед порід гранулітової асоціації разом зі стратигенними (первинні осадові, вулканогенні, хемогенні та  ін.) Присутні більш пізні (інтрузивно-магматичні, метасоматичні) породи, формування яких обумовлене накладеними  ендогенними процесами.

Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи

РЕФЕРАТ

Том 1.

Звіт про НДР: 172 с., 46 рис., 28 табл. 180 джерел.

Об’єкт дослідження – алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди та інші мантійні мінерали Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел алмазу.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

Сторінки

Підписатися на RSS - Український щит