Топаз

Цінна праця про топаз України і світу

У 2016—2017 рр. опубліковано цінну й цікаву працю під назвою  "Топаз  у надрах України  та  в  історії народів". Перше видання — Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. Київ: ВПЦ  "Київський університет", 2016. 108 с.; друге — Володимир Павлишин, Станіслав Довгий, Євген Пащенко, Олександр Вовк. Київ: інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. 274 с.

Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти

Стисло висвітлено фундаментальний внесок Є.С Федорова, Л Пастера, П. Кюрі в  теорію  симетрії. Наведено тлумачення термінів — симетрія, диссиметрія (симетрія з частково втраченими елементами симетрії), асиметрія (без елементів симетрії, окрім 1). Обґрунтовано поняття  «аномальний монокристал» — гетерогенний кристал з пониженою стосовно  ідеалізованої структури симетрією й аномальними властивостями.

Характерні особливості кристаломорфології топазу з різ них мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита .

На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індивідів топазу із заноришів.

Утворення включення із опалоподібною речовиною у кристалі топазу із заноришових пегматитів Волині (за даними термобарометрії й ІЧ-спектроскопії)

Викладено результати комплексного дослідження ранньовторинних флюїдних включень незвичного походження, вперше виявлених у кристалі топазу із заноришових (камерних) пегматитів Волині. Вони представлені сингенетичними рідинно-газовими включеннями (водного розчину ~40 %) й включенням, що містить тверду фазу опалоподібної речовини незвичної будови. Перші включення гомогенізуються в діапазоні 407—410  °С в газову фазу, густина якої близька до критичної.

Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі

Зразки природного топазу з Волині (Україна) та Нігерії були вивчені за допомогою оптичних методів, мікрозондового аналізу, інфрачервоної (ІЧ) та оптичної спектроскопії до та після їх опромінення пучками електронів. Основним методом досліджень було вивчення поляризованих ІЧ-спектрів природних та опромінених монокристалів топазів. Встановлено, що склад вивчених різнобарвних топазів коливається у вузьких межах, всі зразки характеризуються високим вмістом фтору (18,6—20,5 %) та незначними домішками Fe та Ti (0—0,02 %).

Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)

За результатами дослідження 85 індивідів і зростків багатогранників топазу проведено статистичне опрацювання гоніометричних вимірювань їхніх кристалів із камерних пегматитів Волині. Виявлено кореляцію між розмірами кристала та його морфологією: на великих багатогранниках частота прояву більшості простих форм є вищою. Визначено морфологічно важливі прості форми із врахуванням загальної частоти, комбінаційної стійкості та відносного розвитку граней. Проаналізовано морфологію кристалів із різних мінералого-структурних зон пегматитових тіл.

Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі

Зразки природного топазу з Волині (Україна) та Нігерії були вивчені за допомогою оптичних методів, мікрозондового аналізу, інфрачервоної (ІЧ) та оптичної спектроскопії до та після їх опромінення пучками електронів. Основним методом досліджень було вивчення поляризованих ІЧ-спектрів природних та опромінених монокристалів топазів. Встановлено, що склад вивчених різнобарвних топазів коливається у вузьких межах, всі зразки характеризуються високим вмістом фтору (18,6—20,5 %) та незначними домішками Fe та Ti (0—0,02 %).

Підписатися на RSS - Топаз