МІНЕРАЛИ

Структурно­мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

Наведено  дані про  історію падіння  та  головні  структурно­мінералогічні особливості метеорита галків  (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо­ та низько­Сa плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних  зерен камаситу  з великою кількістю крупних включень мінералів, численних ознак ударного метаморфізму.

Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму

Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка.

Геохімія рідкісноземельних елементів в цирконах та монацитах із гранітоїдів Українського щита (за даними ICP-MS)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР вміщує 144 стр., 19 табл., 32 рис., 54 використаних літературних джерел.

Об’єктом дослідження слугували гірські породи, мінерали на території Українського щита, стандартні зразки гірських порід.

Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини

РЕФЕРАТ

Об’єкти дослідження – метеорити.

Мета роботи – вивчення фізико-хімічних процесів утворення та еволюції мінеральної речовини в доакреційний і в акреційний періоди розвитку протопланетної газо-пилової туманності, в материнських тілах метеоритів, а також в метеоритах на земній поверхні. Методи дослідження – оптично- та електронно-мікроскопічні, енергодисперсійний, рентгеноспектральний, рентгеноструктурний, мессбауерівська спектроскопія.

Development of method quantitative determination maintenance of rare and dissipated elements in minerals and breeds on ICP-MS ELEMENT-2

A research object mountain breeds, minerals, soils, mineral waters, served as on territories of Ukrainy, standard standards of mountain breed. A purpose of work is development of method of determination of quantitative maintenance of rare and dissipated elements (Ve, Se, Cd) in mountain breeds, minerals, soil, plants, mushrooms, natural waters by the method of mass-spectrometry with the induction constrained plasma. The optimum physical and chemical terms of dissolution of mountain breeds and minerals are set with the use of microwave radiation.

Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР вміщує 127 стр., 24 табл., 10 рис., 57 використаних літературних джерел.

Об’єктом дослідження слугували гірські породи, мінерали, ґрунти, мінеральні води на території України, стандартні зразки гірських порід.

Підписатися на RSS - МІНЕРАЛИ