мікроелементи

Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту

Охарактеризовано особливості мікроелементного складу кристалічних порід, рудовмісних товщ і флюоритів Бахтинского родовища, розташованого на південно-західному схилі Українського щита (Подільська тектонічна зона). Установлено типові асоціації елементів-домішок у кристалічних породах: гнейси піроксен-плагіоклазові – Ag, Со; гнейси гранат-біотитові – Ni, Be, Li; чарнокіти (граніти, гранодіорити) – Cu, Ni; граніти рожево-сірі, різнозерністі до пегматоїдних – Li, Cu, La, Ni; граніти гранат-біотитові – Cr, Ni; граніти чуднів-бердичівські – Ba, Ga, Co, Cu, Be, Ni.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ КРИВБАСУ

Наведено дані щодо кількості та якості відходів збагачення, що утворюються та утилізуються на гірничо збагачувальних комбінатах Кривбасу щорічно. Проаналізовано речовинний склад поточних і лежалих відходів збагачення гірничозбагачувальних комбінатів. Встановлено, що на 67–97 % відходи представлені фракцією < 0,071 мм, в якій 70 % Fe знаходиться у розкритому стані. Показано, що на всіх комбінатах масова частка Fe збільшується зі зменшенням класу крупності. Так, у класах крупності <0,071 мм та <0,03 мм масова частка Fe складає 5,7–14,5 ваг . % та 7,2–13,85 ваг .

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Дніпродзержинського промислового вузла

Проведено дослідження мікроелементного складу верхнього шару ґрунту в зоні впливу хвостосховищ та техногенних об’єктів Дніпродзержинського промислового вузла. Розглянуто геохімічні та санітарно-гігієнічні показники ґрунтів досліджуваних ділянок. Встановлено, що вміст Ni, Cu та Pb у ґрунтах селитебної зони перевищує 2ГДК, а у зоні впливу хвостосховищ – 4ГДК. Підвищений вміст Ce у верхньому шарі “техногенного” ґрунту території узла є предметом більш детальних досліджень.

SUMMARY

 

Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине

Проаналізовано розвиток сучасної екологічної геохімії в Україні. Показано нову структуру екосистеми з урахуванням геологічної складової. Розглянуто параметри, що визначають еколого-геохімічні умови екосистеми та фактори формування цих умов. Доведено, що екологічна геохімія розвивається на основі багатьох навчальних дисциплін: геохімії ландшафтів, геохімії ґрунтів, гідрогеохімії, біогеохімії, урбогеохімії, мікроелементології, фізико-хімічного моделювання. Розкрито внесок співробітників Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.

Влияние зон разрывных нарушений на геохимические особенности покровных отложений на территории Белорусского Полесья

Показано різницю значень вмісту мікроелементів у покривних відкладах Білоруського Полісся на ділянках, приурочених до зон розломів і віддалених від них. Це дозволяє трасувати за геохімічними даними зони диз'юнктивних порушень з земної поверхні, виділяючи несприятливі за еколого-геохімічними параметрами території, а також площі для проведення пошукових робіт.

Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов

Проведено експериментальне вивчення сорбційної ємності грунтово-поглинаючого комплексу та буферності основних типів грунтів України. Зроблено порівняльну характеристику розчинної здатності екстрагентів і запропоновано найбільш прийнятні із них для вилучення рухомої форми мікроелементів із грунтів. Запропоновано молекулярно-колоїдну модель утворення мобільних форм мікроелементів у грунтах.

"Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) "

Досліджено вміст мікроелементів у рекультивованих землях після розробки титанових родовищ. Встановлено, що після рекультивації повсюдно поширені ерозійні процеси, значна кількість мікроелементів з ґрунтотвірних порід виноситься на поверхню, формуючи поверхневе забруднення ґрунтів. Водночас, внаслідок видобутку корисних копалин, порушення структури грунту, активізації ерозійних процесів та змиву ґрунтів, загальний вміст мікроелементів у рекультивованих землях та розвиненій на них рослинності зменшується.

Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення

Проведене статистичне опрацювання результатів вивчення захворюваності та смертності населення Рахів-Тисинського району та на суміжних територіях. Встановлено, що у межах зони впливу розлому середній показник смертності через онкологічні та деякі інші хвороби вищий, ніж поза зоною. Доведено, що головними чинниками захворюваності населення є некондиційний вміст мікроелементів (важких металів, фтору, йоду, арсену, літію тощо), що надходять у підземні води на території вздовж Рахів-Тисинського розлому.

Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита

Молібденіт є головним рудним мінералом грейзенів, кремнієво-калієвих і лужних метасоматитів, а також грейзенізованих пегматитів Українського щита. Вивчено кристали молібденіту із майже 100 проявів молібденової мінералізації на Українському щиті. Основні прості форми вивчених кристалів молібденіту: {0001}, {101-0}, {101-1}, {101-2}, {101-3}, {101-5}, {303-2}. Габітусні типи кристалів молібденіту: пінакоїдальний, призматично-пінакоїдальний, дипірамідально-пінакоїдальний і призматичний. Домінують пластинчастий і таблитчастий обриси кристалів.

Підписатися на RSS - мікроелементи