мікроелементи

ОСОБЛИВОСТІ РЕЧОВИННОГО СКЛАДУ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ КРИВБАСУ

Наведено дані щодо кількості та якості відходів збагачення, що утворюються та утилізуються на гірничо збагачувальних комбінатах Кривбасу щорічно. Проаналізовано речовинний склад поточних і лежалих відходів збагачення гірничозбагачувальних комбінатів. Встановлено, що на 67–97 % відходи представлені фракцією < 0,071 мм, в якій 70 % Fe знаходиться у розкритому стані. Показано, що на всіх комбінатах масова частка Fe збільшується зі зменшенням класу крупності. Так, у класах крупності <0,071 мм та <0,03 мм масова частка Fe складає 5,7–14,5 ваг . % та 7,2–13,85 ваг .

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Дніпродзержинського промислового вузла

Проведено дослідження мікроелементного складу верхнього шару ґрунту в зоні впливу хвостосховищ та техногенних об’єктів Дніпродзержинського промислового вузла. Розглянуто геохімічні та санітарно-гігієнічні показники ґрунтів досліджуваних ділянок. Встановлено, що вміст Ni, Cu та Pb у ґрунтах селитебної зони перевищує 2ГДК, а у зоні впливу хвостосховищ – 4ГДК. Підвищений вміст Ce у верхньому шарі “техногенного” ґрунту території узла є предметом більш детальних досліджень.

SUMMARY

 

Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине

Проаналізовано розвиток сучасної екологічної геохімії в Україні. Показано нову структуру екосистеми з урахуванням геологічної складової. Розглянуто параметри, що визначають еколого-геохімічні умови екосистеми та фактори формування цих умов. Доведено, що екологічна геохімія розвивається на основі багатьох навчальних дисциплін: геохімії ландшафтів, геохімії ґрунтів, гідрогеохімії, біогеохімії, урбогеохімії, мікроелементології, фізико-хімічного моделювання. Розкрито внесок співробітників Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.

Влияние зон разрывных нарушений на геохимические особенности покровных отложений на территории Белорусского Полесья

Показано різницю значень вмісту мікроелементів у покривних відкладах Білоруського Полісся на ділянках, приурочених до зон розломів і віддалених від них. Це дозволяє трасувати за геохімічними даними зони диз'юнктивних порушень з земної поверхні, виділяючи несприятливі за еколого-геохімічними параметрами території, а також площі для проведення пошукових робіт.

Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов

Проведено експериментальне вивчення сорбційної ємності грунтово-поглинаючого комплексу та буферності основних типів грунтів України. Зроблено порівняльну характеристику розчинної здатності екстрагентів і запропоновано найбільш прийнятні із них для вилучення рухомої форми мікроелементів із грунтів. Запропоновано молекулярно-колоїдну модель утворення мобільних форм мікроелементів у грунтах.

"Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) "

Досліджено вміст мікроелементів у рекультивованих землях після розробки титанових родовищ. Встановлено, що після рекультивації повсюдно поширені ерозійні процеси, значна кількість мікроелементів з ґрунтотвірних порід виноситься на поверхню, формуючи поверхневе забруднення ґрунтів. Водночас, внаслідок видобутку корисних копалин, порушення структури грунту, активізації ерозійних процесів та змиву ґрунтів, загальний вміст мікроелементів у рекультивованих землях та розвиненій на них рослинності зменшується.

Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення

Проведене статистичне опрацювання результатів вивчення захворюваності та смертності населення Рахів-Тисинського району та на суміжних територіях. Встановлено, що у межах зони впливу розлому середній показник смертності через онкологічні та деякі інші хвороби вищий, ніж поза зоною. Доведено, що головними чинниками захворюваності населення є некондиційний вміст мікроелементів (важких металів, фтору, йоду, арсену, літію тощо), що надходять у підземні води на території вздовж Рахів-Тисинського розлому.

Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита

Молібденіт є головним рудним мінералом грейзенів, кремнієво-калієвих і лужних метасоматитів, а також грейзенізованих пегматитів Українського щита. Вивчено кристали молібденіту із майже 100 проявів молібденової мінералізації на Українському щиті. Основні прості форми вивчених кристалів молібденіту: {0001}, {101-0}, {101-1}, {101-2}, {101-3}, {101-5}, {303-2}. Габітусні типи кристалів молібденіту: пінакоїдальний, призматично-пінакоїдальний, дипірамідально-пінакоїдальний і призматичний. Домінують пластинчастий і таблитчастий обриси кристалів.

Підписатися на RSS - мікроелементи