Магнетит

Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

Термомагнитные исследования преобразования гематита в магнетит с использованием крахмала

Исследованы закономерности превращения гематита в магнетит при нагревании железной руды в присутствии разного количества крахмала. Термомагнитные исследования были проведены с помощью лабораторной установки, которая позволяет программировать режимы нагревания и охлаждения исследуемой пробы, а также автоматически  регистрировать  намагниченность  образца  в  зависимости  от  его  температуры. Исследованы  процессы восстановления гематита до магнетита с помощью крахмала в диапазоне температуры 400—650 °С.

Development of the Hydroxysulfate Green Rust on the Steel Surface Contacting with Water Ferric and Ferrous Salt Solutions

За допомогою методів рентгенофазового анализу  in situ та сканувальної електронної мікроскопії проведено дослідження процесів формування та перетворення гідроксисульфатного Green Rust GR(SO42–) (сульфатного фойгериту) на поверхні сталі, яка контактує з водними розчинами FeSO4 та Fe2(SO4)3 за окисних та відновних умов. Показано, що колоїдно-хімічний механізм розвитку мінеральних фаз визначається локальними фізико-хімічними умовами на поверхні сталі.

Розвиток гідроксикарбонатного Green Rust на поверхні сталі, яка контактує з водним дисперсійним середовищем у діапазоні температури від 3 до 70 °С (стаття англомовна)

Досліджено вплив рН водного дисперсійного середовища  та  температури на процес утворення  гідроксикарбонатного Green Rust GR(CO32–) на поверхні сталі за умов ротаційно-корозійного диспергування (РКД). Спираючись  на  дані  рентгенофазового  аналізу  in  situ  та  сканувальної  електронної  мікроскопії  показано  залежність морфології частинок лепідокрокіту та магнетиту від колоїдно-хімічного механізму їх утворення.

Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента

Проведен теоретический анализ магнитных свойств наночастиц магнетита в зависимости от их размера и формы. Установлено выполнение условия однодоменности и рассчитано время релаксации в температурном диапазоне T = 0 – TC (TC — температура Кюри магнетита) для синтезированных наночастиц магнетита, различающихся формой, размерами (d), полимерным покрытием и намагниченностью насыщения (Ms ) при Т = 300 K.

Влияние природы органических реагентов на синтез магнетита

Разработан новый метод синтеза магнетита в процессе органотермальной обработки гематита в присутствии органических реагентов разной природы (бензол, толуол, гексан, этиловый спирт, ацетон, уксусная кислота, амид муравьиной кислоты). Показано, что оптимальная для фазового превращения гематита в магнетит в присутствии бензола температура — 450—500, для ледяной уксусной кислоты — 300—340  ºC, в водосодержащих растворах этилового спирта она составляет 300—340, в растворах ацетона — 340—400  ºC.

Development of new ways of transformation of low magnetic minerals (hematite, goethite) into strong magnetic minerals (magnetite, maghemite) to improve the efficiency of oxidized ferruginous quartzites benefication.

Objects of research - the collection of samples of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions. Research methods and apparatus: magnetometry method (magnetometer with Hall sensor), magnetic resonance method (EPR spectrometer RE- 1306 (Russia ), PS100X (Belarus)) , X-ray diffraction (DRON -4M), NGR spectroscopy , X-ray fluorescence analysis. Collections of goetite and hematite ores from deposits of Krivoy Rog and Kerch regions were created.

Сторінки

Підписатися на RSS - Магнетит