літій

Характеристика екзогенних сольових ореолів літію (на прикладі двох ділянок центральної та південно-східної частин України)

Наведено результати  досліджень  екзогенних  сольових ореолів літію,  які мають різні  геолого-структурні, ландшафтно-геохімічні та  інші умови утворення. Встановлено  їхні  геохімічні особливості, параметричнi та непа раметричні характеристики (коефіцієнт контрастності ореола літію, ступінь рухомості літію у екзогенному сольовому ореолі). Обґрунтовано висновки щодо природи їх виникнення.

 

Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження

Статтю присвячено вивченню екзогенних сольових ореолів літію природного і техногенного походження,
вста новлено їхні параметричні характеристики. У межах дослідної ділянки виділено 3 типи сольових ореолів.

Жук Е.А. Геохимические особенности распределения лития в солевых ореолах гетерогенного происхождения.
Статья посвящена изучению геохимических особенностей солевых ореолов лития природного и
техногенного происхождения. Установлены параметрические характеристики ореолов. Выделено три типа
солевых ореолов в пределах изучаемой территории.

Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію

На прикладі чотирьох ділянок — Полохівської (родовище петалітів), Пержанської (рідкісноземельно-флюоритове зруденіння), Ясинецької (молібденове зруденіння) та Арцизької (в межах впливу тектонічного розлому) встановлено екзогенні сольові ореоли літію. Доведено, що існує кореляційний зв’язок між вмістом літію у ендогенному ореолі та вмістом літію у екзогенному сольовому ореолі. Вперше доведено, що екзогенні сольові ореоли літію (разом з іншими геохімічними методами) можуть бути використані під час геохімічних пошуків корисних копалин.

Підписатися на RSS - літій