електронний парамагнітний резонанс

Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 135 сторінок, 45 ілюстрацій, 19 таблиці, 91 посилання.

Об’єкти дослідження – біогенні, синтетичні і абіогенні апатити різних складу і структури.

Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты

За допомогою методів рентгенівської дифракції,  інфрачервоної  спектроскопії, ядерного магнітного резонансу, електронного парамагнітного резонансу та рентгеноспектрального мікроаналізу досліджено синтетичні фтор гідроксилапатити (ФГАП) з домішками рідкісноземельних елементів (REE): Y, La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Dy, Ho і Er. Апатити синтезовано методом осадження з розчинів в умовах, наближених до умов (Т, pH) біологічного синтезу, за вихідних співвідношень елементів (Ca, REE): P = 2 : 1; REE : Ca = 0,05, F : P = 0,5.

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України.

Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии

Методами ядерного магнітного резонансу на ядрах 1Н, 19F, 29Si і 31Р та електронного парамагнітного резонансу  проведено  дослідження  кристалохімічних  особливостей апатитів з порід різного хімічного складу і генезису  Чемерпільської  структури  (Савранська  рудна зона, Середнє Побужжя):  метаморфізованих  базитів, амфіболітів,  кристалосланців,  гнейсів  і метасоматичних  гранітів.

Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР

Біогенний гідроксилапатит з кісток корів був підданий термічній обробці в умовах нестачі та надлишку кисню в температурному діапазоні (700, 750, 800, 850, 900 °C). Показано, що внаслідок термічної обробки біогенного гідроксилапатиту в умовах нестачі кисню у зразках утворюються азотвмісні радикали (NO42–). В результаті термообробки біогенного гідроксилапатиту в умовах надлишку кисню такі радикали не утворюються.

Підписатися на RSS - електронний парамагнітний резонанс