ВАЖКІ МЕТАЛИ

Моніторинг стану ґрунтів заповідних територій степової ландшафтно-геохімічної зони України

У статті наведено порівняння сучасних параметрів грунтів заповідної території "Хомутовський степ" з параметрами, отриманими під час масштабних робіт, проведених тут понад 10 років тому. Встановлено, що вміст деяких важких металів та їх рухомих форм дещо збільшився, що свідчить про деякий антропогенний вплив на територію заповідника, який не має постійного джерела.

Вміст металів у компонентах ландшафтів Південного (Житомирського) Полісся

Внаслідок інтенсивної техногенної діяльності, а саме видобутку та обробки гірських порід на території Південного (Житомирського) Полісся відбувається збагачення природних ландшафтів деякими хімічними елементами, передовсім важкими металами. Порівняння результатів досліджень 2005-2007 років з результатами досліджень, проведених у 1970-ті роки, ілюструє зміну геохімічних параметрів ландшафтів різних типів.

Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України

З метою проведення моніторингу вмісту групи хімічних елементів у ґрунтах степової ландшафтно-геохімічної зони досліджено сім заповідних ділянок. Сформульовані основні закономірності розподілу важких металів та їх рухомих форм залежно від фізико-хімічних властивостей ґрунтів цих заповідних територій, проведений екологічний моніторинг ґрунтів філіалів трьох заповідників (Українського степового природного, Луганського природного, Чорноморського біосферного). Розроблені методичні засади дослідження розподілу важких металів для визначення екологічного ризику територій.

Важкі метали у ґрунтах радіоактивно забруднених лісових екосистем

Досліджено вміст важких металів у ґрунтах лісових екосистем Чорнобильської зони відчуження. На основі отриманих даних розраховано балансовий вміст важких металів у ґрунтовому профілі дослідних ділянок. Встановлені закономірності розподілу важких металів у лісовій підстилці та шарах ґрунту.

Особливості розподілу Zn та Мn у компонентах екосистеми грабу звичайного

Досліджено вміст важких металів у компонентах екосистеми грабу зони Київського лісостепу. Встановлено закономірності балансового розподілу  Zn та Мn між біотичною та абіотичною складовими лісового біогеоценозу.

Спосіб очищення природних або стічних водойм від катіонів важких металів

Запропоновано спосіб очищення природних або стічних водойм від катіонів важких металів шляхом збільшення площі контакту води з сорбентом, за рахунок чого підвищується ефективність очищення води.

Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів)

Розглянуто особливості розподілу різних форм хімічних елементів у ґрунтах в межах природних і техногенних аномалій та "умовно чистих" ґрунтів різних територій України.

За результатами термодинамічних розрахунків встановлено критерії розбракування природних і техногенних ореолів за відношенням MeНСО3 / MeSО4, що може бути надійним показником для розбракування природних і техногенних аномалій.

Criteria of determination of the second salt halos of heavy metals of natural and tehnogenic origin

The optimum, effective and economic advantageous complex of geochemical criteria of determination of the second salt halos of heavy metals of natural and tehnogenic origin is developed. The set criteria will be allowed at first in the decision of direct searches of minerals after the second halos of dispersion, and secondly in the decision of tasks of ecological character. For this purpose different methods of research were used - chemical, ion-selektiv, atomic-absorption, thermodynamics analysis, method of mathematical design.

Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна)

Наведено результати дослідження вмісту та розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присивашської акумулятивної рівнини України. Розраховано ступінь забрудненості територій з інтенсивним техногенним навантаженням (спостерігається перевищення отриманих значень, у порівнянні з фоновими, у 5–10 разів). Проведено дослідження вмісту селену у ґрунтах дослідної території.

Сторінки

Підписатися на RSS - ВАЖКІ МЕТАЛИ