альбітит

Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського уранового родовища

За результатами статистичних методів досліджень підтверджено, що вибірка значень вимірів десяткових ло гарифмів масової частки урану в докембрійських альбітитах Новокостянтинівського родовища Централь но ук ра їн ського урановорудного району Українського щита статистично неоднорідна і складається із чотирьох груп, розра ховані оцінки медіан масової частки урану яких значно вищі від геохімічного фону урану вихідного граніту.

Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит

У результаті дослідження встановлено такі оцінки кореляції урану і торію рудного покладу Партизанського родовища: на найглибшому горизонті — висока, проміжному — слабка, найближчому до рівня сучасного ерозійного зрізу кристалічного фундаменту — помірна. Однією з ознак, за якою рудні альбітити Партизанського родовища розрізняються на різних гіпсометричних рівнях, є значення оцінки середньої геометричної масової частки торію в їх хімічному складі.

Уран і торій в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит .

У результаті проведеного дослідження встановлено, що вибірка парних визначень масових часток урану і торію в хімічному складі проб торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву є статистично неоднорідною і складається з двох груп. За оцінками значень середніх геометричних масових часток урану і торію в цих групах встановлено  два  рівня  концентрації  відносно  оцінок  геохімічного  фону  цих  хімічних  елементів  у  гранітоїдах Новоукраїнського масиву.

Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит

Михальченко І.І., Загородній В.В., Синицин В.О. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит.

Геохімія ніобію, торію і урану в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит

У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб із кернів свердловини, якою були перетнуті торій-ураноносні альбітити Новоолексіївського рудопрояву Партизанського рудного поля Центральноукраїнського урановорудного району (Український щит), з’ясовано, що зі збільшенням масових часток як урану, так і торію, збільшується масова частка ніобію. Статистичний зв’язок ніобію й урану в альбітитах класифікований як високий (оцінка коефіцієнта рангової кореляції Спірмена » 0,73), ніобію й торію – як помітний (оцінка коефіцієнта рангової кореляції Спірмена » 0,68).

Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ)

Розглянуто структури рудних полів і родовищ Кіровоградської зони УЩ. Аргументовано зсувову природу рудоконтролювальних структур зони за аналогіями з тектонофізичними моделями і типовими структурними рисунками. Результати є поглибленням обґрунтування структурнотектонічних факторів і прогнозно-пошукових критеріїв для альбітитів натрій-уранової формації району.

Сторінки

Підписатися на RSS - альбітит