МЕТАСОМАТОЗ

Уран­свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів середнього Побужжя Українського щита

Біотитові і гранат­біотитові гнейси значно поширені в долині р. Пд. Буг від м. Гайворон до м. Первомайськ. Вони описані в розрізах бузької серії, тиврівської, зеленолевадівської товщ дністровсько­бузької серії, де їх вважають стратигенними  утвореннями. За  нашими  спостереженнями, більшість біотитових і  гранат­біотитових гнейсів утворилась у результаті структурно­мета морфічних перетворень піроксенових плагіогнейсів і ендербіто­гнейсів, які супроводжувалися кремній­калієвим метасоматозом.

Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 62 с., 25 рис., 36 джерел.

Об'єкт дослідження – зони проявлення лужного метасоматозу в Східному Приазов’ї та зони проявлення метасоматозу в Кіровоградському мегаблоці як об’єкти для пошуків корисних копалин.

О возможной роли аммония в гидротермальном процессе при образовании золоторудных месторождений

У попередніх публікаціях [12, 13, 16] ми повідомляли про наявність у калієвих польових шпатах з деяких золоторудних родовищ  ізоморфного  заміщення  іонів калію  іонами NH3+. Було висунуто припущення про роль  іонів амонію в геохімічному переносі золота під час гідротермального утворення золоторудних родовищ. У цій роботі викладено результати дослідження за допомогою методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) великої кількості зразків польових шпатів  (близько 600) з різних золотих  і золото-срібних родовищ Росії, Узбекистану, України.

Хлорсодержащий аннит из эндербитов Хлебодаровки (Приазовье, Украина)

Fe-слюди із ендербітів Хлібодарівського масиву (Східне Приазов’я, Український щит) були детально вивчені на мікрозондовому, сканувальному та раманівському мікроскопах. Первинні  слюди  ендербітів  характеризуються  відносно  високою  концентрацією  TiO2 (2,4—5,5 мас. %) і низьким вмістом Cl (<0,3 мас. %). У меланократових різновидах ендербітів вони відповідають Fe-флогопіту (Mg# — 58—62), а в більш лейкократових — Mg-аніту  (Mg# —  40—55).

Divelopment of mineralogical-geochemical criteria of localization molibdenum-tungsten mineralization in the precambrian complexes of the Ukrainian Schield

Object of researches - ore manifestations of molybdenum and tungsten mineralization in Precambrian complexes of the Ukrainian Shield. The aim of work - implementation of mineralogшсфд -geochemical criteria of localisation ща mineralization molybdenum-tungsten in rocks of the Ukrainian Shield. Methods of researches - ore-meneralogical, petrographic, micro-X-ray, electronic-microscopic, mass-spectomentical and geochemical.

Метасоматически измененные граниты Каменномогильского комплекса Приазовья и связь с ними редкометалльного и редкоземельного оруденения.

В работе рассматривается связь редкометалльно-редкоземельного оруденения с метасоматически измененными гранитами Каменномогильского, Екатериновского, Стародубовского и Ново-Янисольского массивов каменномогильского комплекса. Кислотный метасоматоз в этих массивах служит отражением процессов, приводящих к формированию преимущественно редкометалльного оруденения грейзенового типа. Процессы щелочного метасоматоза в более глубинных частях гранитных массивов комплекса связаны с формированием в основном редкоземельного оруденения.

Метасоматоз в породах Кривбасса

В породах Кривбасса выделено и изучено 36 зон метасоматоза, в которых проявлены следующие его типы: магнезиально-железистый, щелочной, представленный альбитизацией, эгиринизацией и рибекитизацией, пневматолитический, кварцевый метасоматоз, грейзенизация, березитизация, серицитизация и хлоритизация. В распределении зон метасоматоза основную роль играет тектонический фактор. В зонах метасоматоза установлены аномальные концентрации Au, Ag, Pt, Li, Rb, Cs, Sc, V, Zr, Cu, Pb, Mo, W, U и других редких и рассеянных элементов.

Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита

На основі аналізу опублікованих матеріалів і нових результатів, (переважно уран-свинцевого ізотопного датування) виділено шість етапів прояву процесів метасоматозу в кристалічних породах УЩ. Перші чотири проявилися в археї у кристалічних породах редньопридніпровського мегаблоку.

Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

Subscribe to RSS - МЕТАСОМАТОЗ