ксеноліт

Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт — "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки

За результатами уран-свинцевого ізотопного датування цирконів із ендербітогнейсів, у тому числі палеопротерозойських гранітних анатектичних виплавок та тіл мафітових гранулітів, поширених північніше с. Завалля, було виявлено менший (близько 30 млн рр.) Вік цирконів мафітів, порівняно з віком цирконів із гранітів. Аналогічна ситуація спостерігається в породній асоціації верхнього Побужжя. Для пояснення цього явища було запропоновано дві концепції.

Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму

Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка.

Typomorphism of diamonds and their minerals-satellites from rocks of Ukrainian Shield

An object of study is diamonds, garnets, chromspinellides, pikroilmenites, chromdiopsides, zircons and other mantle minerals from kimberlites and schlich halos of Ukrainian shield. The purpose of study is to set typomorphic features of diamond and its satellite minerals from rocks of the Ukrainian shield and improvement of the mineralogical criteria of forecasting and searches for diamondiferous kimberlites in Ukraine.

Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3)

Наведено результати структурно-мінералогічних та хімічних досліджень тонкозернистого силікатного ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV3). За валовим хімічним складом і співвідношенням SiO2/MgO ксеноліт належить до вуглистих хондритів. Основною мінералого-хімічною особливістю ксеноліту порівняно з хондритом в цілому, його матрицею та темними літичними включеннями є збіднення на високотемпературні мінерали, метал і сульфіди, а, відповідно, Ca, Ti, Al, S i Ni у валовому хімічному складі.

Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 370 с., 120 рис., 70 табл. 138 джерел.

Об’єкт дослідження – алмази, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні мінерали із кімберлітів і шліхових ореолів Українського щита.

Мета роботи – встановлення типоморфних особливостей алмазу та його мінералів-супутників із порід Українського щита. Вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування і пошуків алмазоносних кімберлітів на території України.

Subscribe to RSS - ксеноліт