РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ

Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я (Україна)

Розглянуто  геохімічні  особливості  карбонатитів  Приазов’я,  що  просторово  асоціюють  із  габро-сієнітовими  і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла. Більшість карбонатитів представлені кальцитовими різновидами, лише у чернігівському комплексі відомі і  кальцитові,  і  кальцит-доломітові  карбонатити.  Карбонатити  характеризуються  високою  концентрацією  Sr за  пониженої ва,  і REE,  низькою  Ti, Zr, Нf, що  узгоджується  із  середніми  значеннями  для Са-карбонатитів.

Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону (Інгульський мегаблок УЩ)

Наведено результати досліджень геохімічних особливостей русько-полянських рідкіснометалевих гранітів. Дослідження проведені за допомогою рентгенофлуоресцентного методу та частково — методу мас-спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою (ICP-MS). В апатитах з русько-полянських рідкіснометалевих гранітів визначено ізотопний склад стронцію (87Sr/86Sr). Рідкіснометалеві граніти залягають у південно-східній частині Русько-Полянського масиву Корсунь-Новомиргородського плутону.

Розподіл цирконію, ніобію, танталу та рідкісноземельних елементів в докембрійських лужних породах і карбонатитах Приазовського блоку Українського щита

Базуючись на комплексному вивченні складу порід і мінералів, ізотопно-геохронологічних та ізотопно-геохімічних дослідженнях встановили, що лужні породи і карбонатити Приазовського блоку УЩ характеризуються неоднорідним розподілом рідкісних елементів, зокрема рідкісноземельних, залежно від формаційної приналежності. Карбонатити ультраосновної і габро-сієнітової формацій відрізняються за своїм хімічним складом, проте мають спільні риси у розподілі рідкісноземельних елементів: незначне переважання церієвих лантаноїдів над ітрієвими, чіткий європієвий мінімум.

Estimation of ore-formationand deposits of fluorine of the Ukrainian shield as complex raw material

Research of prognostication of ore-formation fluorine, especially as complex raw material, are conducted on the north-western, central and south-west territories USh. Basic attention is spared the ore-formation Sushano-Pergansky area (Central, Yastrubetsky and West- Yastrubetsky), Podolsky-Pridnestrovsky area (The Bahtinsky deposit, ore-formation - Skazintsky, Gerebilovka, Lipchani, Perekorintsky, Visheolchedaevsky, a and other) and Bobrinetsky-Kirovogradsky area (The Bobrinetsky group of ore-formation).

Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 62 с., 24 рис., 12 табл., 26 джерел.

Об’єкт дослідження – флюорит рудопроявів та родовищ Українського щита (УЩ), як комплексної сировини.

Мета роботи – розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс критеріїв оцінки рудопроявів та родовищ флюориту УЩ, як комплексної сировини.

Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 141 с., 4 розділи, 25 рис., 36 табл., 109 джерел.

Об’єкт дослідження – рідкісні елементи у гірських породах, мінералах, ґрунтах і природних водах.

Мета  роботи -  дослідження  процесів  розчинності  в  системі «мінерал-розчин»,  що  обумовлюють  входження  хімічних  елементів  до  міграційного циклу зони гіпергенезу та визначення вмісту рідкісних елементів у гірських породах, воді, ґрунтах.  

Subscribe to RSS - РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ