Приазов'я

Перспективы выявления редкоземельных месторождений "анадольского типа" в Приазовье (Украина)

Анадольське родовище, відоме як новий тип рідкісноземельного родовища Приазов’я, на основі низки характеристичних ознак (головні  і другорядні рудні мінерали, акцесорні мінерали, мінерали навколорудних метасоматичних змін, геохімічні особливості) зіставлене з відомими рідкісноземельними родовищами Приазов’я — Азовським, Мазуровським,  Петрово­Гнутовським,  Новополтавським  (Чернігівським)  і  проявами —  Піщевикським, Павлопольським, Дружба, Чермаликським та ін.

Нова дайкова порода в Покрово­Киріївському масиві (Приазов’я, Україна)

У Покрово­киріївському масиві (Приазов’я, україна) виявлено новий тип дайкової породи, яка перетинає нефелінові сієніти (ювіти). Це перша знахідка січного тіла, яке є пізнішим від нефелінових сієнітів цього масиву. Основна маса породи складається з калішпату, клінопіроксену, флогопіту, магнетиту, ільменіту і кальциту. Також у породі виявлено дрібні зерна фторапатиту, титаніту та сульфідів (пірит, халькопірит). Зафіксовано мінерал, попередньо діагностований як Sr­епідот  (11—13 % SrО).

Нефелінові сієніти Покрово­Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Девонський Покрово­Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку українського щита  і складчастої структури донбасу. Цей масив складений сублужними й лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими та псевдолейцитовими сієнітами, також їхніми дайковими аналогами.

Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я

З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов’я — маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища, їхній хімічний склад і мінеральні включення у них. Розглянуто питання кристалогенезису циркону із указаних порід. За набором простих форм дипірамідальні макрокристали циркону із маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища подібні, проте різко відрізняються за габітусами.

Нефеліновий сієніт-порфір Приазов’я — новий тип порід Українського щита

Вперше  детально  описано мінеральний  склад  та  геохімічні  особливості  дайкових нефелінових  сієніт-порфірів Приазов’я. Цей тип порід є новим для України і належить до родини основних порід лужного ряду. Порода складена фенокристами біотиту, нефеліну і лужного польового шпату, а основна маса — калішпату, егірин-геденбергіту, андрадиту, нефеліну (ділянками заміщеного канкринітом і содалітом), біотиту і апатиту. Послідовність кристалізації мінералів у досліджуваному нефеліновому сієніт-порфірі вказує на агпаїтовий тренд еволюції його хімізму.

Ізоморфізм в TR-апатитах Чернігівського карбонатитового масиву

Проаналізовано TR-апатити з визначенням вмісту Ca, P, Si, Na, Sr, TR та інших елементів із твейтозитпіроксенітів, рингітів і бефорситів Чернігівського карбонатитового масиву. Апатити із досліджуваних порід виявилися досить різними. Так, апатити твейтозит-піроксенітів і рингітів характеризуються неоднорідною структурою апатитової матриці. В останній присутні ділянки, збагачені і збіднені на TR та Si. Тобто ізоморфне входження TR разом із Si до структури таких апатитів відбувається за бритолітовою схемою.

Розподіл цирконію, ніобію, танталу та рідкісноземельних елементів в докембрійських лужних породах і карбонатитах Приазовського блоку Українського щита

Базуючись на комплексному вивченні складу порід і мінералів, ізотопно-геохронологічних та ізотопно-геохімічних дослідженнях встановили, що лужні породи і карбонатити Приазовського блоку УЩ характеризуються неоднорідним розподілом рідкісних елементів, зокрема рідкісноземельних, залежно від формаційної приналежності. Карбонатити ультраосновної і габро-сієнітової формацій відрізняються за своїм хімічним складом, проте мають спільні риси у розподілі рідкісноземельних елементів: незначне переважання церієвих лантаноїдів над ітрієвими, чіткий європієвий мінімум.

Subscribe to RSS - Приазов'я