кристалохімія

Евгений Георгиевич Куковский (к 90-летию со дня рождения)

Статья посвящена 90-летнему юбилею известного ученого в области кристаллохимических и рентгенографических исследований минерального сырья в Украине. Освещены основные направления научной деятельности талантливого исследователя, его неоценимый вклад в развитие минералогической науки.

 

 

Кристалохімія та спектроскопія егіринів Октябрського масиву та лужних метасоматитів Приазов’я

Кристалохімічні особливості найпоширенішого фемічного мінералу лужних порід — егірину були досліджені на зразках із нефелінових сієнітів Октябрського масиву та просторово наближених до нього лужних метасоматитів (Східне Приазов’я). У ході роботи застосовано комплекс локальних хіміко-аналітичних та спектроскопічних методів. Особливу увагу приділено виявленню та вивченню притаманних егіринам типів гетеровалентних ізоморфних заміщень, їх залежності від умов утворення (парагенетичних асоціацій мінералів) та зв’язку з інтенсивністю забарвлення.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

 Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

Особенности кристаллохимии циркона Азовского, Ястребецкого (Украина) и Катугинского (Россия) редкометалльных месторождений

Наведено результати порівняльного дослідження кристалохімічних особливостей цирконів  із Zr, REE Азовського  та Яструбецького  (Україна)  та Nb-Ta, Zr, REE Катугінського родовищ (Росія) за допомогою методів фотолюмінесценції  (ФЛ)  та  інфрачервоної  спект роскопії (ІЧС). Лужні та сублужні породи протерозойського  віку, що  їх  складають,  близькі  за  геохімічною  і металогенічною  спеціалізацією,  складом  породотвірних і акцесорних мінералів. Магматична природа сієнітів Азовського та Яструбецького масивів не викликає сумнівів.

Кристаллохимия и спектроскопия ионов марганца в слюдах

Методами оптической спектроскопии и люминесценции изучены образцы Мn3+-содержащих разновидностей фенгитов (алургитов), мусковитов и лепидолитов, а также образцы Мn2+-содержащих слюд — широзулита и манганофиллита.

Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я)

Анадольський рудопрояв рідкісноземельних елементів (РЗЕ) церієвої групи, розташований у Східному Приазов’ї, відомий незвичайною асоціацією рудних мінералів, серед яких домінує аланіт. Натомість дуже незначну роль відіграють флуоркарбонати РЗЕ, а монацит, тантало-ніобати, циркон практично відсутні.

Subscribe to RSS - кристалохімія