РУДОПРОЯВИ

Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита

Встановлені основні закономірності міграції різних форм хімічних елементів у поверхневих відкладах. Встановлено, що збільшення вмісту сульфатів в хімічному складі води приводить до збільшення вмісту комплексу «важкий метал - сульфат», при цьому вміст іонів металів Сu2+, Сd2+, Zn2+ зменьшується. Створено математичну модель утворення сольових ореолів розсіяння та проведено визначення прогнозної кількісної оцінки локальних рудопроявів.

Estimation of ore-formationand deposits of fluorine of the Ukrainian shield as complex raw material

Research of prognostication of ore-formation fluorine, especially as complex raw material, are conducted on the north-western, central and south-west territories USh. Basic attention is spared the ore-formation Sushano-Pergansky area (Central, Yastrubetsky and West- Yastrubetsky), Podolsky-Pridnestrovsky area (The Bahtinsky deposit, ore-formation - Skazintsky, Gerebilovka, Lipchani, Perekorintsky, Visheolchedaevsky, a and other) and Bobrinetsky-Kirovogradsky area (The Bobrinetsky group of ore-formation).

Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 62 с., 24 рис., 12 табл., 26 джерел.

Об’єкт дослідження – флюорит рудопроявів та родовищ Українського щита (УЩ), як комплексної сировини.

Мета роботи – розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс критеріїв оцінки рудопроявів та родовищ флюориту УЩ, як комплексної сировини.

Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 60 с., 37 рис., 9 табл., 33 джерела.

Об’єкт досліджень - родовища рідкісних металів.

Мета роботи - розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

Метод дослідження – атомна абсорбція, іон-селективний, ICP-MS.

Subscribe to RSS - РУДОПРОЯВИ