елементи-домішки

Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи

РЕФЕРАТ

Том 1.

Звіт про НДР: 172 с., 46 рис., 28 табл. 180 джерел.

Об’єкт дослідження – алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди та інші мантійні мінерали Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел алмазу.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

БІОТИТИ РІДКІСНОМЕТАЛЕВИХ ГРАНІТІВ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОГО МАСИВУ (ІНГУЛЬСЬКИЙ МЕГАБЛОК УЩ)

Наведено результати визначення хімічного складу біотитів руськополянських рідкіснометалевих гранітів  із керну свердловини № 8568. Досліджувані біотити характеризуються високою залізистістю (0,97–0,99) й високим умістом Al2O3 (16,97–20,99 %). Найбільш глиноземистими є біотити із дрібно-середньозернистих гранітів верхньої частини розрізу  свердловини. За  складом  вони належать  до  чистих  сидерофілітів. Біотити  із більш  глибинних  середньо-крупнозернистих гранітів мають проміжний аніт-сидерофілітовий склад. Середній уміст TiO2 в біотитах варіює в межах 1,65–3,08 %.

Закономірності розподілу RЕЕ, Y і Sr в апатитах ендогенних родовищ Українського щита (за даними ICP-MS)

У статті представлені результати дослідження апатиту з метою вивчення його геохімічних характеристик і можливості застосування як мінералу-індикатора умов рудоутворення. Для визначення значень концентрації характерних елементів-домішок (REE, Y, Sr) апатити з різних типів ендогенних родовищ та рудопроявів фосфору Українського щита проаналізовані за допомогою методу ICP-MS.

Subscribe to RSS - елементи-домішки