Сольові ореоли

Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів

Наведено результати математичного та термодинамічного моделювання існування різноманітних форм хімічних елементів у розчинах поверхневих відкладів (ґрунтів) за різних кислотно-лужних умов. Визначено, що переважною формою знаходження міді та свинцю в зоні гіпергенезу за рН < 6 є катіонна (рухома), для цинку ця форма властива за рН < 7,5. У лужних умовах переважними формами існування металів у ґрунтових розчинах є нерозчинні карбонатна та гідроксильна.

Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження

Статтю присвячено вивченню екзогенних сольових ореолів літію природного і техногенного походження,
вста новлено їхні параметричні характеристики. У межах дослідної ділянки виділено 3 типи сольових ореолів.

Жук Е.А. Геохимические особенности распределения лития в солевых ореолах гетерогенного происхождения.
Статья посвящена изучению геохимических особенностей солевых ореолов лития природного и
техногенного происхождения. Установлены параметрические характеристики ореолов. Выделено три типа
солевых ореолов в пределах изучаемой территории.

Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію

На прикладі чотирьох ділянок — Полохівської (родовище петалітів), Пержанської (рідкісноземельно-флюоритове зруденіння), Ясинецької (молібденове зруденіння) та Арцизької (в межах впливу тектонічного розлому) встановлено екзогенні сольові ореоли літію. Доведено, що існує кореляційний зв’язок між вмістом літію у ендогенному ореолі та вмістом літію у екзогенному сольовому ореолі. Вперше доведено, що екзогенні сольові ореоли літію (разом з іншими геохімічними методами) можуть бути використані під час геохімічних пошуків корисних копалин.

Subscribe to RSS - Сольові ореоли