Лужні породи

Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна)

Наведено результати мікрозондового дослідження мінералів Nb і Та у лужних магматичних і метасоматичних породах Східного Приазов’я. В Октябрському масиві досліджено мінерали надгрупи пірохлору в біотит-егіринових дайкових мікрофойяїтах, агпаїтових фонолітах і маріуполітах. У лужних метасоматитах (фенітах) сіл Дмитрівка і Хлібодарівка, а також балки Калмицька (притока р. Кальміус) мінерали групи пірохлору є також головними мінералами Nb і Та, підпорядковане значення мають колумбіт і фергусоніт-(Y).

Петролого-геохімічні особливості карбонатитів Приазов’я (Україна)

Розглянуто  геохімічні  особливості  карбонатитів  Приазов’я,  що  просторово  асоціюють  із  габро-сієнітовими  і лужно-ультраосновними магматичними комплексами або утворюють самостійні невеликі жильні чи дайкоподібні тіла. Більшість карбонатитів представлені кальцитовими різновидами, лише у чернігівському комплексі відомі і  кальцитові,  і  кальцит-доломітові  карбонатити.  Карбонатити  характеризуються  високою  концентрацією  Sr за  пониженої ва,  і REE,  низькою  Ti, Zr, Нf, що  узгоджується  із  середніми  значеннями  для Са-карбонатитів.

Петрологічні особливості та металогенічна спеціалізація лужних порід Приазов’я

Реферат

 

Звіт про НДР: 236 с., 43 рис., 25 табл., 199 джерел.

 Об’єкт дослідження – масиви і прояви лужних порід Приазов’я

Мета роботи – виявлення особливостей концентрації і розподілу елементів-домішок в масивах лужних порід і карбонатитів Приазов’я в залежності від часу та петрологічного механізму їх формування.

Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я

З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов’я — маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища, їхній хімічний склад і мінеральні включення у них. Розглянуто питання кристалогенезису циркону із указаних порід. За набором простих форм дипірамідальні макрокристали циркону із маріуполітів Жовтневого масиву і сієнітів Азовського родовища подібні, проте різко відрізняються за габітусами.

Нефеліновий сієніт-порфір Приазов’я — новий тип порід Українського щита

Вперше  детально  описано мінеральний  склад  та  геохімічні  особливості  дайкових нефелінових  сієніт-порфірів Приазов’я. Цей тип порід є новим для України і належить до родини основних порід лужного ряду. Порода складена фенокристами біотиту, нефеліну і лужного польового шпату, а основна маса — калішпату, егірин-геденбергіту, андрадиту, нефеліну (ділянками заміщеного канкринітом і содалітом), біотиту і апатиту. Послідовність кристалізації мінералів у досліджуваному нефеліновому сієніт-порфірі вказує на агпаїтовий тренд еволюції його хімізму.

Еволюція хімізму фемічних мінералів в Октябрському масиві лужних порід (Приазов’я, Україна)

Октябрський масив у Приазов’ї характеризується високою залізистістю фемічних мінералів у всіх типах лужних порід, а також направленою зміною  їхнього хімізму.

Еволюція ізотопних систем в лужних породах та карбонатитах Приазовського блоку УЩ

Изотопные данные по щелочным породам и карбонатитам Приазовья свидетельствуют о мантийном их происхождении. В то же время отдельные участки мантии несколько отличаются своей неоднородностью, что связано, скорее всего, с различными геодинамическими обстановками.

Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності

Український щит є одним із найбагатших на лужні метасоматити регіонів. Виділяються такі типи лужних метасоматитів: 1) феніти, пов’язані з масивами і окремими інтрузивними тілами лужно-ультраосновної (карбонатитової) формації; 2) ураноносні метасоматити калій-уранової та натрій-уранової формації; 3) аподжеспілітові лужні метасоматити. У Східному Приазов’ї наявні апогранітоїдні (найбільш поширені), апокварцитові і апобазитові феніти.

Деякі геохімічні та петрологічні критерії еволюції Октябрського масиву лужних порід (Україна)

Розглянуто петрологічні, мінералогічні та геохімічні особливості сієнітових порід Октябрського масиву. Для уточнення послідовності кристалізації інтрузивних фаз масиву застосовано петрологічні характеристики (індекс диференціації та показник залізистості порід), мінералогічні та геохімічні критерії диференціації (еволюції). Дещо понижена залізистість та лужність фемічних мінералів із сієнітів центрального штоку (пуласкіти) Октябрського масиву вказують на їх значно слабшу (порівняно з іншими породами) диференційованість.

87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита

Наведено нові та узагальнено опубліковані дані щодо ізотопного складу (87Sr/86Sr) апатитів із різноманітних протерозойських магматичних лужних і сублужних порід, карбонатитів, габроїдів, піроксенітів та фенітів Українського щита, з якими часто пов’язані родовища рідкісних металів, апатиту, ільменіту. В магматичних породах лужно-ультраосновної (карбонатитової) формації значення 87Sr/ 86Sr 0,702—0,703 в апатитах свідчить про глибинне джерело.

Subscribe to RSS - Лужні породи