Геохімічні особливості та вік кластогенних рутилів із алмазоносних конгломератів і пісковиків білокоровицької світи (північно-західна частина Українського щита)

Цимбал С.М., Шумлянський Л.В., Цимбал Ю.С.

Визначено вік і температуру кристалізації, а також досліджено геохімічні особливості рутилів із алмазоносних кон гломератів і пісковиків палеопротерозойської Білокоровицької западини. Вік цих теригенних відкладів становить 1800–1960 млн рр. За хімічним складом рутили можно розділити на дві генетичні групи: метапелітові та мета ма фітові. За температуроюкристалізації досліджені рутили також діляться на дві групи: 550–610 та 660–760 ºC. Рутили зі здогадно метамафітів еклогітового складу потрапляють виключно у першу температурну групу, а рутили із метаультрабазитів – переважно у другу; рутили з метапелітів потрапляють в обидві групи. Вік рутилів варіює від пізньо архейського (2650 млн рр.) до палеопротерозойського (біля 1800 млн рр.), більшість із них має палео протеро зойський вік (2250–2060 млн рр.).

Резюме

Геохимические особенности и возраст кластогенных рутилов из алмазоносных конгломератов и песчаников белокоровичской свиты (северо-западная часть Украинского щита)

Цымбал С.Н., Шумлянский Л.В., Цымбал Ю.С.

Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины 

Определены возраст и температура кристаллизации, изучены геохимические особенности рутилов из алмазо нос ных конгломератов и песчаников палеопротерозойскоой Белокоровичской впадины. Возраст этих терригенных отло жений составляет 1800–1960 млн лет. По химическому составу рутилы можно разделить на две генетические группы: метапелитовые и метамафитовые. По температуре кристаллизации исследованные рутилы также делятся на две группы: 550–610 и 660–760 °C. Рутилы из предположительно метамафитов эклогитового состава попадают исклю чительно в первую температурную группу, а рутилы из метаультрабазитов – преиму щест венно во вторую; рутилы из метапелитов попадают в обе группы. Возраст рутилов варьирует от познеархейского (2650 млн лет) до палео протерозойского (около1800 млн лет); большинство из них имеет палеопротерозойский возраст (2250–2060 млн лет).

Ключевые слова: рутил, геохронология, обломочные осадочные породы, палеопротерозой, Украинский щит.
 

Summary

Geochemistry and age of detrital rutile from diamondiferous conglomerates and sandstones of the Bilokorovychi Suite (North-Western region of the Ukrainian Shield)

Tsymbal S.M., Shumlyanskyy L.V., Tsymbal Yu.S.

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Science of Ukraine

 Age and crystallization temperature, as well as chemical composition of rutile from diamondiferous conglomerates and sandstones of the Palaeoproterozoic Bilokorovychi basin, are defined. Age of these terrigenous sediments is defined between 1800 and 1960 Ma. According to their chemical composition, rutiles belong to two groups, metapelitic and metamafitic, whereas according to the crystallization temperatures the 550–610 and 660–760 ºC groups can be defined. Rutiles derived from eclogitised mafic rocks belong exclusively to the first group whereas rutiles derived from metamorphosed ultramafic rocks fall predominantly into the second group; rutiles derived from metapelites fall into both groups. Ages of the studied rutiles vary from the Late Archaean (2650 Ma) to the Palaeoproterozoic (c. 1800 Ma); most of them are Palaeoproterozoic in age (2250–2060 Ma).

Key words: rutile, geochronology, terrigenous sedimentary rocks, Palaeoproterozoic, the Ukrainian Shield.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

66